پنجشنبه, 25 مهر 1398

عنوان:پیگیری پرونده های سامانه ساماب
توضیحات:در جهت اطلاع از وضعیت سامانه
 ورود اطلاعات
 


عنوان:فرم ساماب اشخاص حقوقی
توضیحات:برای ارائه خدمات ستای در سایت شرکت قرار گرفته است
 ورود اطلاعات
 


عنوان:فرم ساماب اشخاص حقیقی
توضیحات:برای ارائه خدمات ستادی در سایت شرکت قرار گرفته است
 ورود اطلاعات
 


عنوان:ارائه پیشنهاد
توضیحات:ارائه پیشنهاد از طریق کلیه مراجعین
 ورود اطلاعات
 


عنوان:کارآموزی
توضیحات:
 ورود اطلاعات
 


عنوان:فرم شکایت مردمی
توضیحات:
 ورود اطلاعات