|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

محور منابع آب

1-1- هیدرولوژی و منابع آب سطحی

ردیف عنوان تحقیق هدف اسناد بالا دستی در وزارت نیرو با ذکر مورد / عنوان اولویت مصوب مرتبط شورای عالی عتف شرکت

1                 

امکان سنجی استقرار شبکه پایش کمی وکیفی منابع آب استان

ارائه طرح درخصوص ایجاد شبکه آنلاین پایش کمی و کیفی منابع آب در سطح استان

اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی

آب منطقه‌ای لرستان

2                 

شناسایی نقاط تحویل اب در شبکه های استان و بررسی ارتقاء بهره برداری آب و روش های مختلف اندازه گیری جریان آب در کانالها

افزایش راندمان و بهره وری آب در شبکه های آبیاری سطح استان و تحویل حجمی

استفاده از فناوری‌های مدرن در بهینه‌سازی توزیع و مصرف آب

آب منطقه‌ای لرستان

3                 

اندازه گیری زمان تمرکز ایستگاههای هیدرومتری

تعیین عوامل منطقه‌ای و محاسباتی موثر بر عدم صحت داده ها و درصد تاثیر هر کدام از آنها.

معرفی و ارائه روش های محاسباتی  جدید  و مناسب جهت برآورد صحیح داده‌های هیدرومتری رودخانه های مورد مطالعه.

معرفی گام به گام استفاده از روش محاسباتی توصیه شده جهت برآورد صحیح داده های هیدرومتری هر یک از رودخانه ها

استفاده از فناوری‌های مدرن در بهینه‌سازی توزیع و مصرف آب

آب منطقه‌ای لرستان

4                 

ارائه روش بهینه دبی- رسوب در سطح محدوده های مطالعاتی با استفاده از بررسی روشهای مختلف

افزایش دقت آمار ایستگاه‌های آب‌سنجی و جلوگیری از عدم‌ وجود آمار

استفاده از فناوری‌های مدرن در بهینه‌سازی توزیع و مصرف آب

آب منطقه‌ای لرستان

5                 

تهیه مدل پیش بینی بارش –رواناب در استان لرستان

پیش‌بینی رواناب ناشی از بارندگی در حوضه های آبریز

استفاده از فناوری‌های مدرن در بهینه‌سازی توزیع و مصرف آب

آب منطقه‌ای لرستان

6                 

تهیه مدل ذوب برف –رواناب در نقاط برفگیر به روشهای مختلف

پیش‌بینی رواناب

ارائه روش های بهبود و تحول در نظامهای آموزش و ترویج کشاورزی، آب، منابع طبیعی، و محیط زیست و ارتقاء دانش نیروی انسانی بخش

آب منطقه‌ای لرستان

7                 

ارائه روش مناسب جهت اندازگیری و برآورد بارش در اتفاعات

با‌توجه به شرایط خاص هر منطقه روش مناسب جهت اندازه گیری بارش­ها و تبخیر ارائه شود.

توسعه روش ها و سامانه های نوین آبیاری در راستای افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی ، شرب و صنعت

آب منطقه‌ای لرستان

1-2- هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی

ردیف عنوان تحقیق هدف اسناد بالا دستی در وزارت نیرو با ذکر مورد / عنوان اولویت مصوب مرتبط شورای عالی عتف شرکت

1                 

بررسی تاثیرات کیفی سازندهای مختلف بر روی منابع آب زیرزمینی

شناسایی سازندهای با کیفیت نامناسب در مسیر جریان آبهای زیرزمینی

بررسی و شناسایی تهدیدها و تدوین  الگوهای پدافند غیرعامل و مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست

آب منطقه ای لرستان

2                 

تهیه مدل ریاضی به تعادل رسانی آب زیرزمینی در دشت های چغلوندی –  خرم آباد –الشتر – بروجرد-دورود-ازنا

تهیه مدل ریاضی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی.

تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوان داری و شبکه های آبیاری، تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیر متعارف...

آب منطقه ای لرستان

3                 

تعیین محل و طراحی شبکه اندازه گیری مرتبط با سدهای زیر زمینی

مسائل و مشکلات  ساخت سدهای زیرزمینی

اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی

آب منطقه ای لرستان

1-3- مطالعات پایه منابع آب

ردیف عنوان تحقیق هدف اسناد بالا دستی در وزارت نیرو با ذکر مورد /عنوان اولویت مصوب مرتبط شورای عالی عتف شرکت

1                 

بررسی تاثیرات کیفی سازندهای مختلف بر روی منابع آب زیرزمینی

شناسایی سازندهای با کیفیت نامناسب در مسیر جریان آبهای زیرزمینی

بررسی و شناسایی تهدیدها و تدوین  الگوهای پدافند غیرعامل و مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست

آب منطقه ای لرستان

2                 

تهیه مدل ریاضی به تعادل رسانی آب زیرزمینی در دشت های چغلوندی –  خرم آباد –الشتر – بروجرد-دورود-ازنا

تهیه مدل ریاضی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی.

تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوان داری و شبکه های آبیاری، تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیر متعارف...

آب منطقه ای لرستان

3                 

تعیین محل و طراحی شبکه اندازه گیری مرتبط با سدهای زیر زمینی

مسائل و مشکلات  ساخت سدهای زیرزمینی

اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی

آب منطقه ای لرستان

1-4- مدیریت منابع آب

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 مدیریت منابع آب با نگرش به اصلاح الگوی مصرف. الگوی مصرف خصوصا در بخش کشاورزی که در حال حاضر بزرگترین مصرف کننده منابع آب سطحی در استان می باشد چقدر است ؟ این بخش نیاز به اصلاحات اساسی داشته و افزایش راندمان و بهره وری می تواند از مهمترین نتایج ان باشد. آب منطقه ای لرستان
2 ارزیابی برنامه ریزی منابع آب طرحهای آبی در سطح استان برنامه ریزی منابع طرحهای آبی اجرا شده یا در دست اجرا بر اساس شرایط فعلی به روز رسانی شده و مغایرتها مشخص شود آب منطقه ای لرستان
3 تهیه مدل جامع برنامه ریزی منابع آب در حوضه ها. منابع و مصارف آب در سطح حوزه های مختلف بررسی شده و مدل برنامه ریزی منابع آب در شرایط مختلف آبدهی رودخانه ها ارائه شود. آب منطقه ای لرستان
4 ارزیابی اثرات مجوزهای تخصیص آب صادر شده از سوی وزارت نیرو بر مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی مجوزهای برداشت آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث بروز تغییراتی در منطقه شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات مثبت و منفی این تخصیصها از جنبه های مختلف فنی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و زیست محیطی می باشد. آب منطقه ای لرستان

1-5-منابع آب کارست

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 ارزیابی منابع آب کارستی و تدوین برنامه تغذیه و تخلیه آنها برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی بخصوص در سالهای اخیر آینده ای مبهم از وضعیت این منابع را ترسیم کرده است. تعیین میزان دقیق تخلیه و ارزیابی میزان تغذیه مورد نیاز و نهایتا پیشنهاد مناطقی جهت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی می تواند از اهداف این اولویت باشد آب منطقه ای لرستان
2 تدوین برنامه حفاظتی و بهره برداری از منابع آب کارستی استان حفظ و بهره برداری منابع آب زیرزمینی در دو بعد کمی و کیفی قابل بررسی بوده و با توجه به نیاز مبرم و روزافزون این منابع تدوین برنامه های حفاظتی بسیار ضروری است در این مورد لازم است منابع آب کارستی شناسایی شده و برنامه حفاظت و بهره برداری از آنها با توجه به شرایط استان در سناریوهای مختلف تدوین شود. آب منطقه ای لرستان
3 ارزیابی و امکان سنجی استفاده از شیوه های نوین شناسایی منابع آب کارستی در استان لرستان خشکسالیهای اخیر باعث کاهش شدید منابع آبی استان خصوصا در بخش شرب شده است. لذا استفاده از روشهای جدید شناسایی منابع آب کارستی که در استان لرستان بسیار پر اهمیت می باشند کمک شایانی در رفع مشکلات بوجود آمده در اثر کاهش این منابع و جایگزینی منابع جدید خواهد کرد. آب منطقه ای لرستان

1-6- تغییر اقلیم، خشکسالی و سیل

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 طراحی سیستمهای پایش خشکسالی در مناطق مختلف استان طراحی و اجرای سامانه های پایش خشکسالی در سطح استان و ارائه الزامات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه آب منطقه ای لرستان
2 بررسی و تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان تداوم خشکسالی از سال 1386 تا کنون و مشاهده نشانه های از تغییر اقلیم در استان نیازمند بررسی اثراتی می باشد که ممکن است تغییر اقلیم از نظر کمی و کیفی بر منابع آب زیرزمینی خواهد داشت آب منطقه ای لرستان
3 بررسی و تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت منابع آب سطحی استان. تداوم خشکسالی از سال 1386 تا کنون و مشاهده نشانه های از تغییر اقلیم در استان نیازمند بررسی اثراتی می باشد که ممکن است تغییر اقلیم از نظر کمی و کیفی بر منابع آب سطحی خواهد داشت آب منطقه ای لرستان
4 پیش بینی خشکسالیها و اثرات آن در حوضه های آبریز با استفاده از مدلهای مختلف. متاسفانه تا کنون خشکسالی بیشترین خسارات و تبعات منفی را در بین بلایای طبیعی در سطح استان داشته است. پیش بینی خشکسالی و مهمتر از آن بررسی اثرات مخرب آن در مناطق مختلف می تواند از اهداف این اولویت باشد. آب منطقه ای لرستان
5 بررسی روشهای مختلف هشدار سیلاب و ارائه بهترین روش روشهای مختلف هشدار سیلاب بررسی شده و بهترین روش برای مناطق مختلف مشخص شود. آب منطقه ای لرستان
6 پهنه بندی خطر سیلاب در رودخانه های استان و شناسایی نقاط در معرض خطر پهنه سیل در روخانه ها بررسی شده و نقاط پرخطر مشخص شوند. آب منطقه ای لرستان
7 بررسی اثرات تغییر اقلیم در تغییر شرایط کاربری منابع آب و خاک تغییرات اقلیمی باعث گردیده کاربران منابع آب و خاک تدابیر جدیدی را در نحوه بهره برداری از این منابع اتخاذ نمایند. هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی این تغییرات می باشد. آب منطقه ای لرستان

1-7- منابع آب غیرمتعارف

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی و صنعت. شناسایی منابع آب نامتعارف در سطح استانز و تعیین میزان کیفیت آنان و ارائه طرح فنی و اقتصادی جهت کاربرد آبهای نامتعارف در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و گردشگری آب منطقه ای لرستان
2 ارزیابی و ارائه راهکارهای بومی جهت بهره برداری از پسابها بررسی میزان پسابهای جاری در سطح آستان و ارائه راهکار جهت استفاده از آنها با توجه به شرایط و امکانات منطقه آب منطقه ای لرستان
3 بررسی و اندازه گیری زه آبهای کشاورزی اندازه گیری کمیت و کیفیت زه آبهای کشاورزی در سطح استان آب منطقه ای لرستان

1-8- آبهای گرم و معدنی

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 پتانسیل یابی و توسعه پایدار منابع آب معدنی استان شناسایی مناطق مختلف جهت توسعه طرحهای بسته بندی اب و ارائه راهکار جهت حل مشکلات موجود در این زمینه آب منطقه ای لرستان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22

 تاریخ ثبت : 11 اسفند 1393
  آخرین به روزرسانی : 25 فروردین 1399
 
 12592
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 19
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 27,343
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,439,810
 • آخرین به روزرسانی : 31 خرداد 1403 09:55:14
 • شناسه IP شما : 34.239.170.244

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020