تعیین میزان تبادل هیدرولیکی رودخانه و سفره آب زیرزمینی دشت الشتر با استفاده از شبکه جریان

فصل اول : الف: هواشناسی ، هیدرولوژی ب: زمین شناسی و هیدروژئولوژی
حوضه الشتر از شاخه های فرعی رود کشکان از زیر حوضه های رود مهم کرخه در غرب کشور به حساب می آید (نقشه
شماره 1-1 و 2-1). این محدوده مطالعاتی در بخش شمالی استان لرستان واقع شده که قسمت کوچکی از رشته کوه
بزرگ زاگرس را در بر می گیرد. موقعیت جغرافیایی آن بین 33 درجه و 39 دقیقه و 7 ثانیه تا 34 درجه و 0 دقیقه و
55 ثانیه عرض شمالی و 47 درجه و 31 دقیقه و 1 ثانیه تا 48 درجه و 31 دقیقه و 9 ثانیه طول جغرافیایی شرقی می
باشد. قسمت عمده رخنمون منطقه در حوضه الشتر را کوهها و تپه ها تشکیل داده است .از نظر تقسیمات هیدرولوژیک
این محدوده با کد 2210 شامل حوضه آبریز رودخانه آب الشتر با کد 2227 تا محل الحاق به رودخانه هرود و تشکیل
رودخانه کشکان می باشد. وسعت کل محدوده مطالعاتی 811 کیلومتر مربع می باشد که وسعت دشت اصلی در حدود
159 کیلومتر مربع است. از این مقدار 93.61 کیلومتر مربع جهت محدوده بیلان در نظر گرفته شده است .

در فایل موجود است

  تاریخ ثبت : 29 تیر 1395
 مونا
 2550
  دیدگاه کاربران