مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی خرم آباد

کشور ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان است بنابراین با محدودیت شدید منابع آب مواجه می 
باشیم. بررسی وضعیت منابع آب نشان می دهد که سطح آب زیر زمینی هر ساله کاهش می یابد و شدت 
کاهش آن نیز در سالهای اخیر بیشتر شده است. از طرفی میزان مصــرف آب های تجدید شونده در 
ایران نشان می دهد که بر پایه شاخص های جهانی، کشور ما وارد مرحله بحران آب شده است. 
همچنین در بخش کشاورزی ایران، تا کنون 93 درصـد آب مصـرف شـده است که این میزان در جهان 
55 درصد می باشد [بید آبادی، 1382؛ هدایتی، 1386]. 

  تاریخ ثبت : 29 تیر 1395
 مونا
 2335
  دیدگاه کاربران