مهندسی رودخانه خرم آباد بر اساس شاخص های ژئومورفیک

 مئاندری شدن یکی از مسائل مهم مهندسی رودخانه است که فعالیت های بشری را در حاشیه رودخانـه
تحت تاثیر خود قرار میدهد،جابجائی حلقه های مئاندر در هر سال سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی 
روستاها ،شهر ها ،جاده ها ،پلها ،سازه هـای آبـی و بـالاخره کلیـه تاسیسـ ات کنـار رودخانـه را در معـرض 
تخریب قرار میدهد، از مهم ترین مباحث علم مهندسی رودخانه مطالعـات مورفولـوژی اسـت کـه بـه بیـان
شکل هندسی ، حریم بستر ،پروفیل طولی آبراهه ،مقاطع عرضی ، تغییر شکل ها و تغییر مکان رودخانـه در
طول زمان می پردازد. محدوده اصلی مورد مطالعه رودخانه خرم آباد از محل تنگ شبیخون درشاخه رباط
تا پایین دست رودخانه خرم آباد در چم انجیربه طول 31 کیلومتر مـی باشـد شـاخص مئانـدری بـودن ایـن 
رودخانه ، برخوردا ری از جاذبه های طبیعـی ،ناپایـداری سـاحلی ،و از جهـت دیگـر بررسـی طـرح هـای 
متعدد اجرا شده در کرانه های آن حاکی از یک توسعه نامتوازن است. اما نکته قابـل توجـه در ایـن زمینـه 
که بیشتر مورد توجه برنامه ریزان فضایی است معضلات حریم رودخانه ای و نحـوه تعیـین آن اسـت زیـرا 
غالبا حریم رودخانه ها بر اساس ضرائب انسانی مانند ابعاد اتومبیل ها و....تعیین میشود حال آنکه این حریم
تابعی از شرایط طبیعی و از چنین ضرائبی تبعیت نمیکند این تصور سبب شده که اشغال فضـاها در حاشـیه
رودخانه ها بعضا با مکانیسم و رفتار رودخانه در تعارض و تقابل قـرار گیـرد و مشـکلات خاصـی را بـرای 
بهره برداران ایجاد نماید. 

  تاریخ ثبت : 29 تیر 1395
 مونا
 2588
  دیدگاه کاربران