تعیین بھره وری آب محصولات بھاره در استان لرستان (مطالعھ موردی: دشت چغلوندی)

منابع آب و انرژی در دنیا دارای محدودیت بوده و به علت افزایش جمعیت و تقاضای غذا، مصرف آب و 
انرژی برای تولید محصولات کشاورزی نیز افزایش خواهد داشت. از طرفی با توجه به تجارت آب 
مجازی که به عنوان راهکاری نوین به منظور مقابله با کم آبی مطرح است، تولید محصولاتی که با نیاز 
آبی و نیز مصزف انرژی زیاد تولید میشوند، در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند معقول به نظر 
نمیرسد. این تحقیق باهدف تعیین بهرهوری آب محصولات بهاره در استان لرستان انجام شد. شاخص 
های بهرهوری با استفاده از دادههای اندازهگیری شده در 15 مزرعه کشاورز برای محصولات لوبیا قرمز، 
خیار و یونجه در دشت چغلوندی و در طی سال زراعی 1392 -93 تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان 
داد که بهرهوری آب (آب مصرفی کل) در تولید لوبیا قرمز، خیار و یونجه به ترتیب 1/26 ،0/18 و 1/69
کیلوگرم بر مترمکعب بود. بر اساس هزینههای تولید و آب و قیمتفروش محصول، بهرهوری اقتصادی
آب (سود خالص) به ازای واحد آب مصرفی برای لوبیا قرمز، خیار و یونجه به ترتیب 3200 ،1490 و 
3680 ریال بر متر مکعب محاسبه گردید. شاخص نسبت انرژی در تولید این محصولات به ترتیب 0/41، 
0/15 و 3/31 بود، همچنین بر این اساس شاخص بهرهوری آب- انرژی در تولید لوبیا قرمز، خیار و یونجه 
به ترتیب 0/19 ،0/05 و 0/31 گرم بر مترمکعب بر کیلووات ساعت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که 
مدیریت آب و انرژی به منظور افزایش ِسود در محصولات کشاورزی امری مهم و تاثیرگذار است.

 

در فایل موجود است

  تاریخ ثبت : 29 تیر 1395
 مونا
 2646
  دیدگاه کاربران