ساماندهی و بهینه سازی شبکه ایستگاههای هواشناسی

ویژگیهای طبیعی – اقلیمی و زمین شناسی استان لرستان 
1-1- موقعیت جغرافیایی استان لرستان : 
استان لرستان با مساحت 28160 کیلومتر مربع در غرب ایران ، 1/7 درصد از کل مساحت کشور را در بر مـی 
گیرد . این استان بین مدارهای 32 درجه و 37 دقیقه تا 34 درجه و 22 دقیقه عـرض شـمالی و 46 درجـه و 
51 دقیقه تا 50 درجه و 3 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفتـه اسـت . اسـتان لرسـتان ،از
شمال به استان های مرکزی و همدان ، از جنوب به استان خوزستان، از شرق به اسـتان اصـفهان و از غـرب بـه 
استانهای کرمانشاه و ایلام محدود می شود .شکل(1-1) موقعیت استان لرستان به تفک یک شهرستان در ا یران
را نشان می دهد 

در فایل موجود است

  تاریخ ثبت : 29 تیر 1395
 مونا
 2412
  دیدگاه کاربران