سه‌شنبه, 21 آبان 1398

مقدار بارندگی به میلیمتر

سال تاسیس

نام ایستگاه

ردیف

درصد مقایسه آمار تجمعی با سال گذشته

درصد مقایسه  آمار تجمعی با بلندمدت

متوسط دراز مدت تا تاریخ 95/02/23

سال آبی تا 24 اردیبهشت

ماه جاری تا 24 اردیبهشت

روز  جاری (صبح) 95/02/24

روز   95/02/23

سال آبی 94-93

سال آبی 95-94

سال آبی 94-93

سال آبی 95-94

57.7

51.8

439.3

423.0

667

16

25.5

0

11

1354

بروجرد

1

87.3

58.5

460.3

389.5

729.5

12

19

0

10

1343

خرم آباد

2

135.2

51.7

412.2

266

625.5

10

8

0

5

1343

پلدختر

3

28.6

16.3

645.7

584

751

24

20

0

5

1343

دورود

4

21.2

16.2

496.4

476

577

22

19

0

11

1342

ازنا

5

-0.3

13.9

390.2

446

444.5

52

23

0

6

1375

الیگودرز

6

82.2

32.2

973.5

706.5

1287

34.5

12.5

0

4

1345

کشور

7

150.2

31.9

470.3

248.0

620.5

9

15.5

0

10

1373

کوهدشت

8

137.9

123.3

397.4

373

887.5

5

16

0

2.5

1364

نور آباد

9

115.6

82.6

480.0

406.5

876.5

7

26

0

13

1334

الشتر

10

72.6

58.4

517

474.0

818.0

19

18

0

8

استان*

       

آمار ارائه شده برای استان بر اساس محاسبات شبکه تیسن انجام شده است.

*بازدید:5954