پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان انتخاب مدیریت امور منابع آب شهرستان بروجرد
برگزاری آزمون ناظر حفاری

جدول مشخصات ایستگاههای تبخیرسنجی سنجی  حوضه  کرخه

                       

توضیحات

UTM

سال تأسیس

مختصات جغرافیایی

کد ایستگاه

نام ایستگاه

نام رودخانه

حوزه

ردیف

Y

X

ارتفاع

عرض

طول

 

3702419

2411350

1364

1166

33-25-48

48-13-05

21-175

 چم انجیر

خرم آباد

کرخه

1

 

3755580

245842

1371

1720

33-54-36

48-15-04

21-954

 دره تنگ الشتر

کهمان

کرخه

2

این ایستگاه تا سال 1378 در شهر نورآباد بوده است.

3767187

227663

1365

1830

34-00-36

48-03-04

21-138

کفراج

نورآباد

کرخه

3

 

3708983

291090

1348

1800

33-30-00

48-45-04

21-167

 دهنو

هرود

کرخه

4

 

3697895

709253

1384

968

33,24,00

47,15,00

21-170

منار ساتیاروند

دره دزدان

کرخه

5

فعلاً به بهره برداری نرسیده است.

3670451

333077

1390

1750

33,09,36

49,12,36

21-452

 شول آباد

سربیشه

کرخه

6

 

3699579

776235

1390

950

33,24,00

47,58,12

21-454

 معمولان

دمرود

کرخه

7

                     بازدید:5940