چهارشنبه, 27 شهریور 1398

آمار موتور تلمبه استان لرستان

 

 

ردیف شهرستان/روستا/رودخانه/حوزه (MCM)برداشت دبی(Lit/s) (HA)اراضی تعداد
1 کوهدشت 62.23 6736.9 7006.8 387
2 ازنا 14.42 1401.65 1122.20 35
3 الیگودرز 56.00 5071.00 4451.20 89
4 بروجرد 37.68 4816.00 4489.50 329
5 پلدختر 210.74 22055.00 19151.23 1093
6 چگنی 6.61 653.20 712.65 55
7 خرم آباد 121.57 14306.20 10162.57 609
8 دلفان 37.91 3432.00 2971.50 89
9 دورود 31.50 3355.90 2821.80 195
10 سلسله 58.02 5332.60 5054.00 160
  جمع 636.68 67161.45 57943.45 3041بازدید:4944