|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز اعطایی شهرستان بروجرد سال 1402

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست کد ملی نوع مصرف روستا شهرستان امور برق
پمپاژ ثانویه
شناسه قبض برق
پمپاژ ثانویه
شماره پرونده برق
پمپاژ ثانویه
کد اشتراک برق
پمپاژ ثانویه
کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  0 0 0/5 5000 4E+06 295695 45     1402/07/08 0210117/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4132886581 صنعت-سنگبری حومه بروجرد بروجرد           #### جهانشیر بهمنی بروجرد-دورود 2339 1
  20159/28 2074 2/7 8 4E+06 305511 20 برقی 2/25 1402/01/17 0210003/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4132904441 کشاورزی-باغداری دهکرد بروجرد         3300020 #### اسداله-حسین مرادی بروجرد-دورود 2339 2
  59731 2074 8 10 4E+06 305578 16 دیزلی 22 1402/03/22 0210073/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300043 #### میرزاولی کرمی بروجرد-دورود 2339 3
  0 0 0/5 0/5 4E+06 295243 60     1402/05/22 0210110/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4130858718 صنعت-بتن آماده ده‌نومقدسی‌ بروجرد           #### محسن سام نژاد بروجرد-دورود 2339 4
  83624 2074 11/2 14 4E+06 289311 48 برقی 7 1402/11/01 0210174/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی کریم‌اباد بروجرد         3300924 #### مهری گل افلاک  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 5
  8960 2074 1/2 1/5 4E+06 281061 15 دیزلی 0/42 1402/04/12 0210087/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300333 #### حشمت اله منصوری  روزبهانی اشترینان                  2340 6
  75074 5926 10 11/3 4E+06 294750 60 دیزلی 22 1402/02/12 0210026/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-دامداری شیری صنعتی و سنتی کیدان بروجرد         3300392 #### گاوداری شماره 84 بروجرد-دورود 2339 7
  71677/44 2074 9/6 14 4E+06 281094 80 دیزلی 16/8 1402/07/23 0210123/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 5579821271 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300435 #### اصغر دلفانی  گودرزی نهاوند 2233 8
  22697/86 2074 3/04 5 4E+06 293817 7 دیزلی 6 1402/07/25 0210128/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3300995 #### شیرولی کاکاوند بروجرد-دورود 2339 9
  74664 2074 10 11/3 4E+06 282062 110 دیزلی 5 1402/08/07 0210132/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300012 #### بختیار گودرزی نهاوند 2233 10
  77651 2074 10/4 13 4E+06 285877 84 دیزلی 21/3 1402/07/24 0210127/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579400284 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300965 #### حسن جعفری اشترینان                  2340 11
  26879 2074 3/6 4/5 4E+06 301331 19 برقی 1/95 1402/12/03 0210190/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131005611 کشاورزی-باغداری ده‌گاه‌ بروجرد         3301885 #### عباس گودرزی بروجرد-دورود 2339 12
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/01/20 0210005/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 13
  65704/32 2074 8/8 14 4E+06 303551 150 برقی 30/8 1402/12/02 0210188/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132891917 کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300593 #### محمد نبی تقوی بروجرد-دورود 2339 14
  1215/36 844 0/4 0/5 4E+06 272641 60 برقی 0/3 1402/03/28 0210077/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4132269558 صنعت-خوراک دام انگشته‌ بروجرد         3302002 #### فرهنگ پیرزادی میرقاسم 2341 15
  44798 2074 6 10 4E+06 285826 18 دیزلی 4 1402/06/02 0210113/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300034 #### غلامعلی جعفری اشترینان                  2340 16
  179194 2074 24 30 4E+06 298427 90 برقی 42 1402/03/02 0210055/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد         3301009 #### محمدرضا مقدسی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 17
  59731 2074 8 10 4E+06 274460 45 برقی 37 1402/02/05 0210015/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579767404 کشاورزی-کشاورزی جعفراباد بروجرد         3300280 #### غلامحسین و نادر ترکاشوند نهاوند 2233 18
  179194 2074 24 30 4E+06 301617 144 دیزلی 54 1402/09/29 0210151/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4060369225 کشاورزی- خایان بروجرد         3301800 #### اسفندیار مرادی بروجرد-دورود 2339 19
  181267 2098 24 30 4E+06 301706 144 برقی 75 1402/09/29 0210152/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4060369225 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3301801 #### غلامحسین و اسفندیار مرادی و یزدان یار مولوی بروجرد-دورود 2339 20
  53758 2074 7/2 9 4E+06 296335 100 برقی 11 1402/02/06 0210016/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300934 #### غلامعباس- علی قلاوند - کاکاوند بروجرد-دورود 2339 21
  59731/2 2074 8 10 4E+06 274816 40 برقی 8 1402/03/06 0210060/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4131390371 کشاورزی-کشاورزی جعفراباد بروجرد         3300369 #### رحیم ترکاشوند نهاوند 2233 22
  72506/88 2098 9/6 12 4E+06 293074 144 دیزلی 33/8 1402/07/25 0210130/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4130890204 کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد         3300983 #### غزاله هوشمند بروجرد-دورود 2339 23
  59731 2074 8 10 4E+06 296427 70 دیزلی 13 1402/04/11 0210085/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد         3300051 #### محمدعلی- ابوالقاسم بذرافشان-اصالت بروجرد-دورود 2339 24
  16725 2074 2/24 7/5 4E+06 305465 40 برقی 1/5 1402/01/15 0210002/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 1111111111 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300285 #### میرزامحمد مرادی بروجرد-دورود 2339 25
  29866 2074 4 5 4E+06 280880 15 برقی 1/4 1402/12/01 0210186/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300592 #### عزیز قلی خسرو بیگی اشترینان                  2340 26
  119462 2074 16 20 4E+06 305547 60 برقی 47/3 1402/02/20 0210045/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد         3300209 #### خدایار موسیوند بروجرد-دورود 2339 27
  12544 2074 1/68 2/1 4E+06 276132 42 دیزلی 1/26 1402/07/13 0210121/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی شب ماه بروجرد         3300307 103866 علی عباس معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 28
  7300/8 4056 0/5 3 4E+06 306896 22 برقی 0/24 1402/04/18 0210095/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4070389083 دام و طیور-مرغداری قپانوری‌ بروجرد         3301016 #### مرغداری حسین اسدی بروجرد-دورود 2339 29
  137382 2074 18/4 23 4E+06 279190 50 برقی 42 1402/07/13 0210120/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی قاییدط‌اهر بروجرد         3300267 #### عین اله گودرزی اشترینان                  2340 30
  23892 2074 3/2 4 4E+06 294796 40 دیزلی 6 1402/04/13 0210088/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4131548712 کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3300928 #### کریم و محمد پیردایه بروجرد-دورود 2339 31
  89597 2074 12 15 4E+06 312345 17 دیزلی 4/8 1402/12/15 0210199/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132681130 کشاورزی-باغداری سرچغا بروجرد         3300992 #### رضاحسین ناگهی بروجرد-دورود 2339 32
  29866 2074 4 5 4E+06 280046 70 برقی 2/3 1402/04/31 0210101/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131390371 کشاورزی-کشاورزی رضا اباد بروجرد         3300583 #### محمد گودرزی نهاوند 2233 33
  226584 2098 30 40/8 4E+06 304604 188 برقی 105 1402/03/29 0210080/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300459 #### ماشاءاله اسدی بروجرد-دورود 2339 34
  0 0 0/3 0/25 4E+06 295569 70     1402/01/28 0210012/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4133062051 دام و طیور-دامداری رحیم‌اباد بروجرد           #### معصومه یوسف زاده نیک میرقاسم 2341 35
  0 0 1 0/2 4E+06 305865 120     1402/08/15 0210138/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4132892468 دام و طیور-مرغداری قرق بروجرد           #### شاه رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 36
  90634 2098 12 15 4E+06 304892 20 دیزلی 6 1402/05/22 0210107/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4131259931 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300194 #### میرمحمد مرادی بروجرد-دورود 2339 37
  74664 2074 10 12/5 4E+06 306144 20 دیزلی 4/75 1402/04/18 0210094/161/303 حفر گالری پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری 4131230003 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3301066 #### احمد بختیاری بروجرد-دورود 2339 38
  42638 5703 4/2 3/75 4E+06 283046 71/5 برقی 4/8 1402/08/01 0210131/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه اشترینان بروجرد         3301048 #### افشین گودرزی اشترینان                  2340 39
  28372 2074 3/8 15 4E+06 295565 60 دیزلی 2/7 1402/02/17 0210040/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 6129838670 کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد         3300986 #### خداداد بیرانوند بروجرد-دورود 2339 40
  179107 2073 24 30 4E+06 305637 96 برقی 16/9 1402/01/24 0210010/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 41
  14602 4056 1 0/05 4E+06 297580 60 برقی 1/25 1402/11/05 0210181/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4219017461 دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد           #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 42
  0 0 0 0/7           1402/01/21 02/71410   موافقت اصولی تخصیص آب 0491620731 کشاورزی-کشاورزی کبوترلان‌ بروجرد           #### حمید گودرزی     43
  59731 2074 8 10 4E+06 279635 12 برقی 22 1402/02/14 0210031/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی رضااباد بروجرد         3300022 #### غلامرضا گودرزی نهاوند 2233 44
  59731 2074 8 10 4E+06 282525 90 برقی 11 1402/04/19 0210097/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی رضا اباد بروجرد         3300531 #### مجید واقعی اشترینان                  2340 45
  51359/04 2098 6/8 10 4E+06 297590 81 برقی 13/3 1402/12/02 0210189/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4131485273 کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد         3300491 #### ولی اله باجولوند بروجرد-دورود 2339 46
  22388 2073 3 1/6 4E+06 295742 90 دیزلی 1/5 1402/02/19 0210044/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت دره ویله بروجرد         3300700 #### کارخانه قند شیرین کام زاگرس(سعید هدایتی) بروجرد-دورود 2339 47
  59731 2074 8 10 4E+06 304270 70 برقی 5/78 1402/12/19 0210202/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300515 #### علیمراد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 48
  16416 1200 3/8 5 4E+06 294530 63 دیزلی 12 1402/10/06 0210155/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300161 #### غلامحسین کشفی بروجرد-دورود 2339 49
  238924/8 2074 32 40 4E+06 284530 87 برقی 69 1402/02/07 0210017/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579681658 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300217 #### عبدالمحمد شهروز اشترینان                  2340 50
  12600 3500 1 0/3 4E+06 279836 70 دیزلی 6 1402/02/27 0210046/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت چهاربره‌ بروجرد         3301522 #### مرغداری- حسن گودرزی اشترینان                  2340 51
  17919/36 2074 2/4 20 4E+06 308038 13 دیزلی 3/6 1402/12/29 0210216/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4131044544 کشاورزی-کشاورزی سنگ‌ سفید بروجرد         3300121 #### خانم کبری یارمحمدی بروجرد-دورود 2339 52
  292683 2074 39/2 68 4E+06 296873 60 برقی 48 1402/03/02 0210053/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد         3300231 #### طهماسب شمسه وشرکاء بروجرد-دورود 2339 53
  59731 2074 8 10 4E+06 299868 38 برقی 6/75 1402/08/24 0210145/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی قلعه‌میرزاعلی‌ بروجرد         3300511 #### کریم معظمی  گودرزی بروجرد-دورود 2339 54
  2978 844 0/98 0/5 4E+06 300004 42 دیزلی 22 1402/08/22 0210144/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   صنعت-تولید شن و ماسه قلعه میرزاعلی بروجرد         3301799 #### کریم معظمی گودرزی میرقاسم 2341 55
  5973/12 2074 0/8 2 4E+06 278049 10 دیزلی 0/3 1402/12/29 0210215/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 5579251940 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300168 #### کریم گودرزی اشترینان                  2340 56
  2188 844 0/72 1 4E+06 296317 75 دیزلی 0/54 1402/03/09 0210064/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131318458 صنعت-صنعت بز ازنا بروجرد         3301863 #### منصور دیوکان بروجرد-دورود 2339 57
  41812 2074 5/6 7 4E+06 282397 120 دیزلی 15/8 1402/09/05 0210150/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3301055 #### احمد روزبهانی نهاوند 2233 58
  2985/12 2073 0/4 0/5 4E+06 303466 90 برقی 1/12 1402/07/05 0210116/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3301559 #### خلیل مظفری یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 59
  149328 2074 20 25 4E+06 281883 42 دیزلی 21/8 1402/03/09 0210069/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579382995 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300906 #### یاور ویحیی گودرزی دهریزی نهاوند 2233 60
  28372 2074 3/8 4/6 4E+06 295565 60 دیزلی 2/7 1402/02/17 0210041/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 6129838670 کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد         3300986 #### خداداد بیرانوند بروجرد-دورود 2339 61
  111996 2074 15 18/8 4E+06 281184 85 برقی 30 1402/02/10 0210018/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579773153 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300677 #### ولی اله پیرزادی اشترینان                  2340 62
  2043 1135 0/5 0/7 4E+06 305898 158 دیزلی 1/6 1402/01/08 0210001/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه   دام و طیور-دامداری گوشه‌محسن‌ابن‌علی‌ بروجرد         3301897 #### محمد حسین مقصودی میرقاسم 2341 63
  191140 2074 25/6 45 4E+06 303707 185 برقی 72 1402/02/31 0210052/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی کهریز بروجرد         3300407 #### برفی-هدایت مختاری-حسینی بروجرد-دورود 2339 64
  243405 2074 32/6 53/7 4E+06 284182 96 دیزلی 75 1402/05/22 0210109/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 5579119550 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300320 #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 65
  181267/2 2098 24 30 4E+06 301739 192 برقی 116 1402/02/17 0210042/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 66
  29865/6 2074 4 5 4E+06 278681 76 دیزلی 7/6 1402/02/13 0210028/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 67
  53732/16 2073 7/2 10 4E+06 297581 20 دیزلی 3/6 1402/04/11 0210086/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی-باغداری کله‌ بروجرد         3301255 #### محمد گودرزی میرقاسم 2341 68
  384520 2074 51/5 93/8 4E+06 304093 180 دیزلی 113 1402/02/14 0210001/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 69
  41812 2074 5/6 7 4E+06 303576 25 دیزلی 3/38 1402/01/22 0210006/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131357275 کشاورزی-باغداری سرمستی‌ بروجرد         3300160 #### جعفر گودرزی بروجرد-دورود 2339 70
  23892 2074 3/2 4 4E+06 277107 90 برقی 22 1402/02/12 0210025/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4130733974 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300332 #### ستار معظمی گودرزی اشترینان                  2340 71
  37332 2074 5 7 4E+06 294768 20 دیزلی 24 1402/01/22 0210008/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5929649321 کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3301571 #### حسین خورشید وند بروجرد-دورود 2339 72
  179194 2074 24 30 4E+06 294913 85 برقی 30 1402/01/22 0210009/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5929649324 کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3301114 #### حسین خورشید وند بروجرد-دورود 2339 73
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/02/30 0210048/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 74
  22399 2074 3 4 4E+06 299611 61 دیزلی 7/5 1402/02/11 0210022/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132811492 کشاورزی-کشاورزی ده‌شیخان‌ بروجرد         3300088 #### علاء پارسا بروجرد-دورود 2339 75
  35839 2074 4/8 6 4E+06 279227 13 دیزلی 1/5 1402/01/22 0210007/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579857764 کشاورزی-کشاورزی کفشگران‌ بروجرد         3301041 #### ماشااله ولیپوری اشترینان                  2340 76
  119462 2074 16 36 4E+06 284543 87 دیزلی 34/2 1402/02/05 0210014/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579117469 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300346 #### احمد ظهرابی  وشرکاء اشترینان                  2340 77
  104530 2074 14 18/8 4E+06 296355 120 دیزلی 17/3 1402/04/18 0210096/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه 4218874751 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300419 103663 محمدکریم گودرزی نهاوند 2233 78
  44798/4 2074 6 15 4E+06 296474 10 دیزلی 19/5 1402/07/23 0210122/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی-باغداری رحیم‌اباد بروجرد         3300973 #### امید گودرزی بروجرد-دورود 2339 79
  23892 2074 3/2 4 4E+06 305962 16 دیزلی 1/24 1402/03/02 0210054/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131230331 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3300039 #### علی جعفر-علی حیدر نقدی بروجرد-دورود 2339 80
  73171 2074 9/8 25 4E+06 283834 115 برقی 27/4 1402/02/31 0210051/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3301094 #### بهروز کریمی روزبهانی اشترینان                  2340 81
  67496/26 2074 9/04 11/3 4E+06 306003 17 دیزلی 6/6 1402/07/23 0210125/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4132885259 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300199 #### عباس نقدی بروجرد-دورود 2339 82
  334494/7 2074 44/8 65 4E+06 295937 81 دیزلی 106 1402/07/23 0210126/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی همت‌ اباد بروجرد         3300251 #### جواد مهربان فر وشرکاء بروجرد-دورود 2339 83
  167247 2074 22/4 28 4E+06 286315 68/5 دیزلی 38/4 1402/02/14 0210032/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 3934042554 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300987 #### علیرحم غلامی اشترینان                  2340 84
  167247 2074 22/4 28 4E+06 286315 68/5 دیزلی 76/6 1402/03/25 0210075/161/303 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه 3934042554 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300987 #### علیرحم غلامی اشترینان                  2340 85
  41812 2074 5/6 7 4E+06 272324 20 دیزلی 2/7 1402/03/06 0210057/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579159242 کشاورزی-کشاورزی انگشته‌ بروجرد         3300385 #### نعمت اله نوابی نهاوند 2233 86
  29866 2074 4 5 4E+06 299644 12 برقی 2/44 1402/02/05 0210013/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دره‌صیدی‌ بروجرد         3300024 #### محمدحسین کاوند بروجرد-دورود 2339 87
  53758 2074 7/2 9 4E+06 298624 28 برقی 44 1402/02/14 0210035/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132624765 کشاورزی-کشاورزی اقایی‌ بروجرد         3301031 #### جعفروماشااله لطفی بروجرد-دورود 2339 88
  84132 2460 9/5 9/8 4E+06 281588 50 برقی 11/4 1402/03/06 0210058/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی بندیزه بروجرد         3300335 #### علی گودرزی میرقاسم 2341 89
  111996 2074 15 18/8 4E+06 305704 30 دیزلی 22 1402/02/12 0210027/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131229099 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3300019 #### امیر مولوی  خایانی بروجرد-دورود 2339 90
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/04/05 0210083/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 91
  74664 2074 10 12/5 4E+06 306144 20 دیزلی 22 1402/02/12 0210024/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131230003 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3301066 #### احمد بختیاری بروجرد-دورود 2339 92
  14933 2074 2 2/5 4E+06 292514 10 برقی 0/75 1402/10/24 0210172/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300337 #### غلامحسن پنجی بروجرد-دورود 2339 93
  104530 2074 14 20 4E+06 282103 90 دیزلی 24 1402/03/23 0210074/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300380 103665 پنجعلی روزبهانی نهاوند 2233 94
  176953/7 2074 23/7 33 4E+06 283132 130 برقی 72/8 1402/05/16 0210102/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3300582 #### نصرت اله هاشمی اشترینان                  2340 95
  74664 2074 10 13 4E+06 285625 80 دیزلی 15/6 1402/02/17 0210039/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579397542 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300955 #### نصرت اله جعفری اشترینان                  2340 96
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/03/25 0210076/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 97
  41812 2074 5/6 7 4E+06 281787 60 برقی 2/31 1402/01/30 0210001/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 5579188285 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 98
  61178 2098 8/1 20 4E+06 305782 22 دیزلی 10/5 1402/02/11 0210020/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131282224 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3301075 #### شیرزاد رشنو بروجرد-دورود 2339 99
  90634 2098 12 35 4E+06 305445 18 دیزلی 48/8 1402/02/11 0210021/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131282224 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3301069 #### شیرزاد رشنو بروجرد-دورود 2339 100
  0 0 0 2/5           1402/01/21 02/71404   موافقت اصولی تخصیص آب 4070609628 کشاورزی-کشاورزی قلعه‌محمدضیا بروجرد           #### حجت اله قربانی     101
  0 0 0 5           1402/01/22 02/71527   موافقت اصولی تخصیص آب 4131077884 کشاورزی-کشاورزی قپانوری‌ بروجرد           356486 حسین گودرزی و شرکاء     102
  59731 2074 8 10 4E+06 278214 16 دیزلی 3/1 1402/02/14 0210030/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132123111 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300325 #### حسین صارمی بوکالت  ورثه ع اشترینان                  2340 103
  0 0 1 0/5 4E+06 300816 60     1402/04/05 0210081/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب   صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### شرکت گرین کو بروجرد-دورود 2339 104
  59731 2074 8 10 4E+06 298373 14 برقی 2/81 1402/04/14 0210090/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد         3300063 #### ولی کشوری 3 بروجرد-دورود 2339 105
  44798 2074 6 7/5 4E+06 277901 42 دیزلی 22 1402/02/11 0210023/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579167148 کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد         3301516 #### علی رحم بشیری گودرزی و شرکاء نهاوند 2233 106
  179194 2074 24 30 4E+06 294607 42 برقی 18 1402/02/19 0210043/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بزازنا بروجرد         3300933 #### علی اصغر بیرانوند بروجرد-دورود 2339 107
  155301 2074 20/8 26 4E+06 303498 142 برقی 46/8 1402/03/09 0210067/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300066 #### حسن مظفری  یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 108
  59731 2074 8 10 4E+06 278799 78 برقی 33/5 1402/10/19 0210164/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579267861 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300572 #### نور حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 109
  41812 2074 5/6 7 4E+06 278719 54 برقی 7/5 1402/02/11 0210019/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579737238 کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد         3301488 #### عبدالمحمد بشیری گودرزی نهاوند 2233 110
  89597 2074 12 15 4E+06 289651 20 دیزلی 6 1402/02/16 0210037/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579750080 کشاورزی-کشاورزی بیاتان‌علیا بروجرد         3300069 #### اسداله حمزه لوبیاتی و شرکاء اشترینان                  2340 111
  17919 2074 2/4 3 4E+06 277195 7 برقی 0/38 1402/03/09 0210065/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579839571 کشاورزی-باغداری ونایی‌ بروجرد         3301102 #### حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 112
  179194 2074 24 30 4E+06 294796 72 برقی 34/6 1402/02/14 0210034/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132010725 کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد         3300594 #### محمد رضا حجتی بروجرد-دورود 2339 113
  137382 2074 18/4 22/6 4E+06 284136 46 برقی 22 1402/02/14 0210033/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131697017 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300081 #### غلامرضا خسروی اشترینان                  2340 114
  65704 2074 8/8 11 4E+06 282289 12 دیزلی 2/62 1402/02/14 0210029/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4130424793 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3301054 #### مرتضی اثنا عشری نهاوند 2233 115
  0 0 0 0/6           1402/01/30 02/72261   موافقت اصولی تخصیص آب 5570017021 کشاورزی-کشاورزی برکت اباد بروجرد           #### حسین نوروززاده     116
  101543 2074 13/6 17 4E+06 294086 14 دیزلی 3/4 1402/03/09 0210066/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132693317 کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300177 #### محمدپور فیضی بروجرد-دورود 2339 117
  101543 2074 13/6 17 4E+06 294086 14 دیزلی 3/4 1402/10/16 0210160/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4132693317 کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300177 #### حسن کریمی بروجرد-دورود 2339 118
  59731 2074 8 10 4E+06 295696 70 دیزلی 1/88 1402/12/14 0210198/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی طنجور بروجرد         3300112 #### رسول جودکی بروجرد-دورود 2339 119
  42296 2098 5/6 7 4E+06 305812 23/5 دیزلی 3/75 1402/02/17 0210038/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132927253 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300252 #### غلامحسن مولوی  خایانی  وشرکا بروجرد-دورود 2339 120
  0 0 1 0/5 4E+06 283469 90     1402/05/21 0210106/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 5579119550 دام و طیور-دامداری اشترینان بروجرد           #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 121
  41812 2074 5/6 7 4E+06 289809 42 برقی 22 1402/03/28 0210078/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300193 #### آقایان محمدعلی ومحمو مقدسی بروجرد-دورود 2339 122
  53758 2074 7/2 9 4E+06 290813 20 دیزلی 3/42 1402/03/29 0210079/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چگنی‌کش‌ بروجرد         3300538 #### کورش اعظمی  لرستانی بروجرد-دورود 2339 123
  111996 2074 15 18/8 4E+06 281184 85 برقی 30 1402/03/16 0210071/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 5579773153 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300677 #### ولی اله پیرزادی اشترینان                  2340 124
  179193/6 2074 24 30 4E+06 284655 86 دیزلی 35/3 1402/04/14 0210089/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579695071 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300318 #### شکراله احمدی زبویاری وشرکاء اشترینان                  2340 125
  90000 2500 10 0/5 4E+06 298818 120 دیزلی   1402/08/09 0210134/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   شرب روستایی-مصرف خانگی قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### پادگان آموزشی شهدای مهندس نزاجا میرقاسم 2341 126
  243405 2074 32/6 53/7 4E+06 284182 96 دیزلی 75 1402/03/06 0210059/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579119550 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300320 #### عبدالحسین سلیمانی اشترینان                  2340 127
  384520 2074 51/5 93/8 4E+06 304093 180 دیزلی 113 1402/02/14 0210003/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 128
  29866 2074 4 5 4E+06 278681 76 دیزلی 22 1402/03/10 0210070/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 129
  14393 1999 2 14 4E+06 300612 25 دیزلی 1/27 1402/02/30 0210049/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131005603 کشاورزی-کشاورزی ده‌گاه‌ بروجرد         3301911 #### جمشید گودرزی بروجرد-دورود 2339 130
  23892 2074 3/2 4 4E+06 295216 5 برقی 1/12 1402/03/07 0210061/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-باغداری حومه بروجرد بروجرد         3300535 #### محمد حسن امینی بروجرد-دورود 2339 131
  7200 2000 1 0/1 4E+06 289084 67 دیزلی 1/65 1402/04/19 0210098/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5779743339 خدمات عمومی و دولتی-حمل و نقل شهری ( مترو و غیره )  بوریاباف‌ بروجرد           #### راه اهن بروجرد بروجرد-دورود 2339 132
  223992 2074 30 37/5 4E+06 295439 65 دیزلی 22/4 1402/03/07 0210062/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دیناراباد بروجرد         3300553 #### نادر رساپور وشرکاء بروجرد-دورود 2339 133
  41811/84 2074 5/6 7 4E+06 281788 59 برقی 7/65 1402/11/10 0210182/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579188285 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 134
  119462 2074 16 20 4E+06 282576 108 برقی 36 1402/07/09 0210118/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300412 103662 علی حسین دالوند اشترینان                  2340 135
  181267 2098 24 30 4E+06 301651 192 برقی 116 1402/10/17 0210161/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 136
  29866 2074 4 5 4E+06 275843 15 برقی 1/5 1402/09/05 0210149/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579839790 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300290 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 137
  0 0 1 0/5 4E+06 288363 30     1402/12/23 0210213/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 5579806191 دام و طیور-پرورش بوقلمون دره گرگ بروجرد           #### امید رجبی روزبهانی اشترینان                  2340 138
  89597 2074 12 15 4E+06 294038 54 دیزلی 15 1402/03/07 0210063/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5289564969 کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300791 #### علی  رحم میر دریکوندی بروجرد-دورود 2339 139
  59731 2074 8 10 4E+06 292124 50 برقی 8/25 1402/02/31 0210050/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد         3300600 #### محمد پیردایه بروجرد-دورود 2339 140
  14933 2074 2 12 4E+06 279230 70 برقی 9/54 1402/02/31 0210002/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 5579185359 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300570 #### انشاء الله معظمی گودرزی اشترینان                  2340 141
  0 0 0 0/29           1402/02/24 01/61365   گواهی تخصیص تخصیص آب 5579973497 کشاورزی-کشاورزی کرکیخان بروجرد           #### علی گودرزی     142
  179194 2074 24 24/2 4E+06 286024 90 برقی 36 1402/03/09 0210068/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579397151 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3300740 #### عزیز اله واحمد برخورداری روزبهانی اشترینان                  2340 143
  29866 2074 4 5 4E+06 290133 30 دیزلی 1/5 1402/11/02 0210180/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بزازنا بروجرد         3300944 #### حسین کردی بروجرد-دورود 2339 144
  59731/2 2074 8 10 4E+06 297812 96 دیزلی 18/8 1402/02/27 0210047/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4132958590 کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد         3300422 #### محمدرضا و حجت اله کشوری بروجرد-دورود 2339 145
  59731 2074 8 10/2 4E+06 295092 15 برقی 3 1402/03/06 0210056/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4130442686 کشاورزی-کشاورزی کمره‌بالا بروجرد         3300562 #### نزهت شقایقی بروجرد-دورود 2339 146
  14933 2074 2 12 4E+06 279230 70 برقی 9/54 1402/03/01 0210004/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 5579185359 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300570 #### انشاء الله معظمی گودرزی اشترینان                  2340 147
  41812 2074 5/6 10 4E+06 296340 60 برقی 6/3 1402/06/16 0210115/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131375095 کشاورزی-کشاورزی اسدخانی‌ بروجرد         3300101 #### سیف اله محمدی بروجرد-دورود 2339 148
  89597 2074 12 15 4E+06 277615 27 برقی 5/1 1402/03/18 0210072/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579167369 کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد         3300911 #### حسین بشیری گودرزی نهاوند 2233 149
  59731 2074 8 10 4E+06 284480 100 برقی 24 1402/06/04 0210006/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300411 103661 حجت اله گودرزی نهاوند 2233 150
  0 0 1 2/7 4E+06 310788 30     1402/05/23 0210111/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب   صنعت-صنایع فولاد کلان‌ بروجرد           #### شرکت سپهر پروفیل کلان بروجرد بروجرد-دورود 2339 151
  0 0 0 1/64           1402/01/01 01/66145   موافقت اصولی تخصیص آب 6129653336 کشاورزی-کشاورزی نامشخص بروجرد           #### هوشیار سلطان پور     152
  0 0 0 0/65           1402/01/01 02/75819   موافقت اصولی تخصیص آب 4131155648 کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد           #### حسین بیرانوند     153
  0 0 0 0/46           1402/03/06 02/75473   گواهی تخصیص تخصیص آب 4133402472 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد           356556 سید محمدحسین حسینی مرادی     154
  67198 2074 9 11 4E+06 304867 20 دیزلی 4/5 1402/04/15 0210092/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132786773 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300253 #### محمدکریم لطفی حاجی ابادی بروجرد-دورود 2339 155
  41812 2074 5/6 7 4E+06 294568 10 دیزلی 1/27 1402/05/19 0210105/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131615223 کشاورزی-کشاورزی گیجالی‌بالا بروجرد         3300903 #### ملک حسین گودرزی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 156
  0 0 0 0/48           1402/01/22 02/71529   موافقت اصولی تخصیص آب 5579600658 کشاورزی-کشاورزی ونایی بروجرد           356560 عربعلی معظمی     157
  59731 2074 8 10 4E+06 280734 10 برقی 1/5 1402/06/07 0210114/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579187629 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300279 #### احمدشاه گودرزی اشترینان                  2340 158
  56745 2074 7/6 17 4E+06 278322 48 برقی 9/12 1402/08/22 0210141/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579642504 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300573 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 159
  134395 2074 18 22/5 4E+06 282274 84 دیزلی 36 1402/04/26 0210099/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300998 #### هرمز گودرزی نهاوند 2233 160
  0 0 0 0/39           1402/03/18 01/69842   گواهی تخصیص تخصیص آب 2000533663 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد           356565 محمرضا امیری     161
  1494 2075 0/2 0/1 4E+06 296620 36 برقی 1/12 1402/10/20 0210167/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132905721 صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) اسدخانی‌ بروجرد         3302014 #### محمد جواد دلیران بروجرد-دورود 2339 162
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/04/11 0210003/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 163
  20159 2074 2/7 8 4E+06 305511 20 برقی 2/25 1402/10/23 0210168/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132904441 کشاورزی-باغداری دهکرد بروجرد         3300020 #### اسداله-حسین مرادی بروجرد-دورود 2339 164
  292032 4056 20 2/7 4E+06 304045 177 دیزلی 87 1402/05/22 0210108/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   صنعت-صنایع فولاد عباس اباد بروجرد         3302900 #### شرکت پاسارگاد فولاد نوید بروجرد-دورود 2339 165
  0 0 0/5 0/1 4E+06 306830 40     1402/08/29 0210147/161/303 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر 3960870991 دام و طیور-مرغداری زینعلی‌ بروجرد           #### نورخدا ترکاشوند میرقاسم 2341 166
  119462 2074 16 20 4E+06 282549 102 برقی 39/8 1402/04/05 0210082/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579823568 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300358 103668 علی نقی روزبهانی اشترینان                  2340 167
  0 0 0 0/7           1402/03/28 02/70366   موافقت اصولی تخصیص آب 4070460330 کشاورزی-کشاورزی نصیراباد بروجرد           #### خدایار صیدی     168
  1519 844 0/5 0/5 4E+06 272641 60 دیزلی 0/3 1402/05/16 0210104/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132269558 صنعت-خوراک دام انگشته‌ بروجرد         3302002 #### فرهنگ پیرزادی میرقاسم 2341 169
  104530 2074 14 17/5 4E+06 284834 102 دیزلی 34/7 1402/04/01 0210005/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 6129637381 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3301900 #### علی حسین-نقی دالوند-جعفری اشترینان                  2340 170
  42296 2098 5/6 7 4E+06 301810 35 دیزلی 6/3 1402/04/11 0210084/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131005344 کشاورزی-کشاورزی دهگاه بروجرد         3300520 #### حسن گودرزی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 171
  35839 2074 4/8 6/4 4E+06 279763 54 برقی 6/24 1402/11/02 0210179/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300889 #### رحیم ولیپوری اشترینان                  2340 172
  48681 2074 6/52 11 4E+06 277121 22 دیزلی 4/5 1402/04/15 0210091/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579218321 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300289 #### حاج علی معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 173
  0 0 0 1/2           1402/03/17 02/76185   موافقت اصولی تخصیص آب 4132646130 کشاورزی-کشاورزی دره‌ویله‌ بروجرد           #### غلامحسن گودرزی     174
  17919 2074 2/4 3 4E+06 309406 110 دیزلی 1/3 1402/04/06 0210006/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300035 #### عباس گودرزی ملایر 2235 175
  0 0 0 0/49           1402/04/06 02/77976   موافقت اصولی تخصیص آب 5579466153 کشاورزی-کشاورزی کفشگران‌ بروجرد           #### فرهاد ولیپور گودرزی     176
  0 0 0 0/4           1402/04/01 02/77651   موافقت اصولی تخصیص آب 4131671867 کشاورزی-کشاورزی هزارجریب‌ بروجرد           #### محمدرضا نصرالهی     177
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/04/20 0210004/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 178
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/04/18 0210007/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 179
  113489 2074 15/2 19 4E+06 293943 60 برقی 10/3 1402/05/26 0210112/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300163 #### اسداله عبدی بروجرد-دورود 2339 180
  49577 2074 6/64 6/5 4E+06 295260 25 دیزلی 3/99 1402/08/22 0210143/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بندیزه بروجرد         3300171 #### احمدعلی گودرزی بروجرد-دورود 2339 181
  179194 2074 24 30 4E+06 284655 65 دیزلی 7 1402/04/18 0210093/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579695071 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300318 #### شکراله احمدی زبویاری وشرکاء اشترینان                  2340 182
  53758 2074 7/2 10 4E+06 311518 20 دیزلی 3/6 1402/12/21 0210206/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی-باغداری کله‌ بروجرد         3301255 #### محمد گودرزی میرقاسم 2341 183
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/04/26 0210005/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 184
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/04/24 0210008/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 185
  0 0 0 6/6           1402/04/22 02/79078   موافقت اصولی تخصیص آب 5579134101 کشاورزی-کشاورزی کله‌ بروجرد           #### علی گودرزی     186
  45000 2500 5 5 4E+06 299133 72 دیزلی 0 1402/04/31 0210100/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت و خدمات دره‌ویله‌ بروجرد         3300883 #### شرکت هنگ جهان- شهرداری کشتارگاه جدید بروجرد-دورود 2339 187
  35839 2074 4/8 6 4E+06 295170 48 دیزلی 5/76 1402/05/16 0210103/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131926822 کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300353 #### مسعود زعفری بروجرد-دورود 2339 188
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/07/17 0210007/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 189
  14400 2000 2 2 4E+06 295601 50 فاقد نیرومحرکه 0/75 1402/10/10 0210157/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-سنگبری حومه بروجرد بروجرد         3300698 #### طهماس بیرانوند و شرکا بروجرد-دورود 2339 190
  0 0 0 2/5           1402/01/01 02/80762   موافقت اصولی تخصیص آب 5579222300 کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد           356606 محمود صارمی     191
  0 0 0 5/6           1402/01/01 02/80701   موافقت اصولی تخصیص آب 4132646130 کشاورزی-کشاورزی دره‌ویله‌ بروجرد           356608 غلامحسن گودرزی- شماره 2     192
  176953/7 2074 23/7 33 4E+06 283104 130 برقی 103 1402/11/11 0210183/161/303 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه 4131390371 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3300582 #### نصرت اله هاشمی اشترینان                  2340 193
  213240 2074 28/56 40 4E+06 283365 120 برقی 45 1402/07/09 0210119/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300196 #### مرتضی علمدار اشترینان                  2340 194
  30960 2150 4 8/43 4E+06 287652 6 برقی 22 1402/08/20 0210140/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی قلعه حاتم بروجرد         3301101 #### خیر اله گودرزی میرقاسم 2341 195
  100008 2778 10 20 4E+06 298818 120 دیزلی 15/8 1402/08/09 0210135/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   خدمات عمومی و دولتی-پادگان  حومه بروجرد بروجرد         3301510 #### پادگان مهندسی میرقاسم 2341 196
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/07/22 0210010/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 197
  71677 2074 9/6 12 4E+06 278269 20 دیزلی 4/5 1402/08/14 0210136/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دره‌گرم‌ بروجرد         3300890 #### علی اکبر عمادالاسلام شریعتی میرقاسم 2341 198
  17919/36 2074 2/4 7 4E+06 295956 20 دیزلی 1/2 1402/07/25 0210129/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4131328712 کشاورزی-باغداری آبدر بروجرد         3301399 #### شمسعلی تربو بروجرد-دورود 2339 199
  7466/4 2074 1 3 4E+06 282798 72 دیزلی 0 1402/08/28 0210146/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشت و صنعت ده یوسفعلی بروجرد         3301446 #### حبیب الله ابوالفتحی اشترینان                  2340 200
  14601/6 4056 1 0/5 4E+06 286124 40 برقی 0/98 1402/10/10 0210158/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4132883949 صنایع وابسته به کشاورزی-تولید و فرآوری خوراک دام اشترینان بروجرد           #### علی صفدر گودرزی اشترینان                  2340 201
  27476/35 2074 3/68 5 4E+06 282111 25 دیزلی 2/3 1402/10/17 0210162/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی ملمیجان‌ بروجرد         3300424 #### احمد معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 202
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/07/22 0210009/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 203
  17919 2074 2/4 3 4E+06 299247 14 برقی 1/5 1402/08/15 0210137/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد         3300384 #### قدرت اله کاووسی بروجرد-دورود 2339 204
  179107 2073 24 30 4E+06 304826 180 برقی 16/9 1402/08/07 0210133/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 205
  14933 2074 2 8 4E+06 294992 42 دیزلی 6 1402/10/03 0210153/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 6129852381 کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300958 #### مجتبی جمشید پور بروجرد-دورود 2339 206
  3733 2074 0/5 0/62 4E+06 289836 33 دیزلی 0/19 1402/08/16 0210139/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3301575 #### محمد باقر کردی بروجرد-دورود 2339 207
  17919 2074 2/4 7 4E+06 295956 20 دیزلی 1/2 1402/12/22 0210208/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4131328712 کشاورزی-باغداری آبدر بروجرد         3301399 #### شمسعلی تربو بروجرد-دورود 2339 208
  53758 2074 7/2 9 4E+06 296335 100 برقی 11 1402/09/27 0210010/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300934 #### غلامعباس- علی قلاوند - کاکاوند بروجرد-دورود 2339 209
  0 0 1 0/5 4E+06 283469 90     1402/08/27 0210008/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 5579119550 دام و طیور-دامداری اشترینان بروجرد           #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 210
  37332 2074 5 6/25 4E+06 296328 16 دیزلی 1/88 1402/12/15 0210200/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131274353 کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد         3300340 #### مرادعلی علیبخشی بروجرد-دورود 2339 211
  14602 4056 1 1/5 4E+06 282851 140 دیزلی 1/8 1402/11/01 0210175/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 3931691233 صنعت-کارخانه تولید سیلیس دهریز بروجرد         3301529 #### مراد حسین رحیمی نهاوند 2233 212
  42533 5703 4/2 3/75 4E+06 283059 110 برقی 4/8 1402/10/19 0210166/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131390371 کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه اشترینان بروجرد         3301048 #### افشین گودرزی اشترینان                  2340 213
  1238 800 0/43 0/7 4E+06 309336 15 برقی 0/15 1402/08/22 0210142/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 صنعت-صنعت دودانگه‌ بروجرد         3301614 #### محمدرضا گودرزی میرقاسم 2341 214
  15192 844 5 5/9 4E+06 302453 120 دیزلی 18/8 1402/09/01 0210148/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 1111111111 دام و طیور-مرغداری قلعه نو شوکتی بروجرد         3301463 #### جهانگیر جلایری میرقاسم 2341 215
  41812 2074 5/6 7 4E+06 294742 20 برقی 2/7 1402/11/01 0210176/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4199319085 کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد         3300282 #### محمدو گودرز سورنی و زمانی بروجرد-دورود 2339 216
  14933 2074 2 2/5 4E+06 304488 11 برقی 0/75 1402/12/01 0210187/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300787 #### میرزا مرادی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 217
  103932/3 2074 13/92 30 4E+06 275424 50 برقی 27 1402/12/29 0210214/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 3933992419 کشاورزی-کشاورزی جعفراباد بروجرد         3300414 #### محمدقاسم ترکاشوند نهاوند 2233 218
  1238 800 0/43 0/7 4E+06 309349 45 برقی 0/15 1402/12/14 0210197/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 صنعت-صنعت دودانگه‌ بروجرد         3301614 #### محمدرضا گودرزی میرقاسم 2341 219
  0 0 1 0/5 4E+06 283469 90     1402/09/22 0210012/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 5579119550 دام و طیور-دامداری اشترینان بروجرد           #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 220
  5973 2074 0/8 1 4E+06 294534 11/5 برقی 0/15 1402/10/04 0210154/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132888762 کشاورزی-کشاورزی گیجالی‌بالا بروجرد         3300966 #### علی محمد گودرزی بروجرد-دورود 2339 221
  93330 2074 12/5 16/5 4E+06 277051 35 دیزلی 0/9 1402/10/17 0210163/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579414587 کشاورزی-کشاورزی علی اباد بروجرد           #### علی رازانی اشترینان                  2340 222
  11946 2074 1/6 2 4E+06 305781 15 دیزلی 0/75 1402/10/06 0210156/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132727416 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300239 #### ابوالفتح مرادی بروجرد-دورود 2339 223
  19987 1388 4 5 4E+06 293283 29 دیزلی 2/54 1402/11/01 0210173/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300451 #### حسین حیدری بروجرد-دورود 2339 224
  89597 2074 12 15 4E+06 297214 80 برقی 15 1402/09/08 0210009/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد         3300743 #### علی احمدی طباطبایی بروجرد-دورود 2339 225
  89597 2074 12 15 4E+06 297214 80 برقی 15 1402/09/08 0210011/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد         3300743 #### علی احمدی طباطبایی بروجرد-دورود 2339 226
  59731 2074 8 10 4E+06 294187 57/5 برقی 9 1402/10/24 0210171/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300211 #### علیرضا کرمی بروجرد-دورود 2339 227
  89597 2074 12 15 4E+06 282150 72 برقی 10/5 1402/12/03 0210192/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3301014 #### جهانبخش دلفانی اشترینان                  2340 228
  52265 2074 7 8/75 4E+06 293927 65 برقی 5/25 1402/12/22 0210209/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4859833112 کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300464 #### غلام عباس پوراحدی بروجرد-دورود 2339 229
  1494 2075 0/2 0/1 4E+06 296620 60 دیزلی 1/12 1402/02/16 0210036/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه 4132905721 صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) اسدخانی‌ بروجرد         3302014 #### محمد جواد دلیران بروجرد-دورود 2339 230
  71677 2074 9/6 12 4E+06 289069 120 دیزلی 37/8 1402/01/20 0210004/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300052 #### اسفندیار گودرزی اشترینان                  2340 231
  89597 2074 12 15 4E+06 306005 15 دیزلی 22/5 1402/01/27 0210011/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132756378 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300047 #### عیدی طوسی بروجرد-دورود 2339 232
  9063/36 2098 1/2 6 4E+06 299892 27 برقی 22 1402/07/23 0210124/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4132670872 کشاورزی-باغداری دره‌صیدی‌ بروجرد         3300947 #### غلامرضا کاوند بروجرد-دورود 2339 233
  179194 2074 24 30 4E+06 307415 190 برقی 63/8 1402/02/14 0210002/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 5579791569 کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد         3301057 #### حسن یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 234
  223992 2074 30 98 4E+06 295390 50 دیزلی 33/8 1402/12/08 0210195/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132768831 کشاورزی-کشاورزی شیشه‌ بروجرد         3300053 #### محمد ادینه وشرکاء1 بروجرد-دورود 2339 235
  53758 2074 7/2 9 4E+06 296335 100 برقی 11 1402/09/29 0210013/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300934 #### غلامعباس- علی قلاوند - کاکاوند بروجرد-دورود 2339 236
  41812 2074 5/6 7 4E+06 282397 120 دیزلی 15/8 1402/11/07 0210012/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3301055 #### احمد روزبهانی نهاوند 2233 237
  0 0 1 0/5 4E+06 300816 60     1402/11/04 0210011/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### شرکت گرین کو بروجرد-دورود 2339 238
  37332 2074 5 6/25 4E+06 276485 72 دیزلی 8/7 1402/10/24 0210169/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131855569 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300936 #### حیدر معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 239
  47785 2074 6/4 8 4E+06 293767 36 برقی 5/32 1402/12/22 0210210/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4859833112 کشاورزی-کشاورزی فلک‌ الدین‌ بروجرد         3300494 #### غلامعباس پوراحدی بروجرد-دورود 2339 240
  77651 2074 10/4 13 4E+06 289165 41/6 دیزلی 10/7 1402/10/24 0210170/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131475626 کشاورزی-کشاورزی قلعه‌حاتم‌ بروجرد         3300259 #### غلامرضاوحسین اشتری و گودرزی بروجرد-دورود 2339 241
  119462 2074 16 20 4E+06 282899 108 برقی 42 1402/12/03 0210191/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300123 #### عزت اله - مهدی رضایی اشترینان                  2340 242
  2985 2073 0/4 0/5 4E+06 303461 90 برقی 1/12 1402/12/12 0210196/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3301559 #### خلیل مظفری یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 243
  35839 2074 4/8 6 4E+06 278824 10 دیزلی 1/12 1402/10/16 0210159/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579667019 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300341 #### علی معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 244
  179194 2074 24 30/5 4E+06 304992 133 برقی 90 1402/10/19 0210165/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131692872 کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد         3301049 104066 رحم خدا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 245
  35839 2074 4/8 6 4E+06 306182 23 برقی 2/62 1402/12/03 0210193/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3301108 #### نصرت اله مرادی بروجرد-دورود 2339 246
  26879 2074 3/6 4/5 4E+06 306039 20 برقی 1/72 1402/11/01 0210177/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132859363 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300162 #### نصرت اله مرادی بروجرد-دورود 2339 247
  101543 2074 13/6 17 4E+06 294091 72 دیزلی 3/4 1402/12/19 0210203/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4132693317 کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300177 #### حسن کریمی بروجرد-دورود 2339 248
  35839 2074 4/8 6 4E+06 278208 20 دیزلی 1/56 1402/11/01 0210178/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579218427 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300232 #### امیدعلی گودرزی اشترینان                  2340 249
  27476 2074 3/68 5 4E+06 282111 25 دیزلی 2/3 1402/12/21 0210205/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ملمیجان‌ بروجرد         3300424 #### احمد معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 250
  0 0 1 0/7 4E+06 304214 90     1402/12/05 0210194/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4120199401 خدمات تجاری-مجتمع خدماتی و رفاهی ولیان بروجرد           #### بهاره مظفری یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 251
  0 0 1 0/5 4E+06 300816 60     1402/11/07 0210014/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### شرکت گرین کو بروجرد-دورود 2339 252
  89597 2074 12 15 4E+06 277586 50 برقی 10/5 1402/12/15 0210201/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579738722 کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد         3300033 #### غلام کرمی بروجرد-دورود 2339 253
  47784/96 2074 6/4 8 4E+06 279085 16 دیزلی 2/4 1402/12/23 0210211/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 5579273215 کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد         3302015 #### مصطفی معظمی گودرزی بروجرد-دورود 2339 254
  41812 2074 5/6 7 4E+06 282397 120 دیزلی 15/8 1402/12/17 0210015/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3301055 #### احمد روزبهانی نهاوند 2233 255
  89597 2074 12 15 4E+06 282323 96 دیزلی 19/5 1402/11/28 0210184/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579822261 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300083 #### هاشم گودرزی اشترینان                  2340 256
  74664 2074 10 12/5 4E+06 300412 42 دیزلی 10/5 1402/11/28 0210185/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300418 #### پیره گودرزی اشترینان                  2340 257
  155301 2074 20/8 26 4E+06 292860 60 برقی 20/8 1402/12/19 0210204/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چمن‌ بروجرد         3300261 #### صفدر گلکاریان نورآباد                   2221 258
  48337/92 2098 6/4 10 4E+06 294995 40 برقی 11/3 1402/12/29 0210217/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4133234936 کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300212 #### مهدی جمشیدپور بروجرد-دورود 2339 259
  172800 2000 24 0/5 4E+06 304056 180 دیزلی   1402/12/23 0210212/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   شرب شهری-مصرف خانگی ولیان بروجرد         3320043 #### آبفار میرقاسم 2341 260
  7466 2074 1 3 4E+06 282798 100 دیزلی 0 1402/12/21 0210207/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه   کشاورزی-کشت و صنعت ده یوسفعلی بروجرد         3301446 #### حبیب الله ابوالفتحی اشترینان                  2340 261
  2043 1135 0/5 0/7 4E+06 305898 158 دیزلی 1/6 1402/01/08 1402/10002 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه   دام و طیور-دامداری گوشه‌محسن‌ابن‌علی‌ بروجرد         3301897 #### محمد حسین مقصودی میرقاسم 2341 262
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/01/20 1402/10020 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 263
  0 0 0/3 0/25 4E+06 295569 70     1402/01/28 1402/10024 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 4133062051 دام و طیور-دامداری رحیم‌اباد بروجرد           #### معصومه یوسف زاده نیک میرقاسم 2341 264
  53758 2074 7/2 9 4E+06 296335 100 برقی 11 1402/02/06 1402/10033 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300934 #### غلامعباس- علی قلاوند - کاکاوند بروجرد-دورود 2339 265
  1494 2075 0/2 0/1 4E+06 296620 60 دیزلی 1/12 1402/02/16 1402/10042 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه 4132905721 صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) اسدخانی‌ بروجرد         3302014 #### محمد جواد دلیران بروجرد-دورود 2339 266
  28372 2074 3/8 4/6 4E+06 295565 60 دیزلی 2/7 1402/02/17 1402/10044 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 6129838670 کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد         3300986 #### خداداد بیرانوند بروجرد-دورود 2339 267
  22388 2073 3 1/6 4E+06 295742 90 دیزلی 1/5 1402/02/19 1402/10045 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت دره ویله بروجرد         3300700 #### کارخانه قند شیرین کام زاگرس(سعید هدایتی) بروجرد-دورود 2339 268
  12600 3500 1 0/3 4E+06 279836 70 دیزلی 6 1402/02/27 1402/10054 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت چهاربره‌ بروجرد         3301522 #### مرغداری- حسن گودرزی اشترینان                  2340 269
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/02/30 1402/10056 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 270
  191140 2074 25/6 45 4E+06 303707 185 برقی 72 1402/02/31 1402/10058 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی کهریز بروجرد         3300407 #### برفی-هدایت مختاری-حسینی بروجرد-دورود 2339 271
  2188 844 0/72 1 4E+06 296317 75 دیزلی 0/54 1402/03/09 1402/10067 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131318458 صنعت-صنعت بز ازنا بروجرد         3301863 #### منصور دیوکان بروجرد-دورود 2339 272
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/03/25 1402/10082 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 273
  0 0 1 0/5 4E+06 300816 60     1402/04/05 1402/10091 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب   صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### شرکت گرین کو بروجرد-دورود 2339 274
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/04/05 1402/10092 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 275
  104530 2074 14 18/8 4E+06 296355 120 دیزلی 17/3 1402/04/18 1402/10097 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه 4218874751 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300419 103663 محمدکریم گودرزی نهاوند 2233 276
  199998/1 2098 26/48 40 4E+06 292973 50 برقی 27/8 1402/04/22 1402/10099 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری 4132746461 کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300477 #### حسن دولتشاهی بروجرد-دورود 2339 277
  45000 2500 5 5 4E+06 299133 72 دیزلی 0 1402/04/31 1402/10106 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت و خدمات دره‌ویله‌ بروجرد         3300883 #### شرکت هنگ جهان- شهرداری کشتارگاه جدید بروجرد-دورود 2339 278
  29866 2074 4 5 4E+06 280046 70 برقی 2/3 1402/04/31 1402/10107 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131390371 کشاورزی-کشاورزی رضا اباد بروجرد         3300583 #### محمد گودرزی نهاوند 2233 279
  89597 2074 12 15 4E+06 278412 120 دیزلی 13/2 1402/05/03 1402/10111 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری 5579814372 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300581 #### رضا گودرزی پورو شرکا اشترینان                  2340 280
  0 0 1 0/5 4E+06 283469 90     1402/05/21 1402/10117 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 5579119550 دام و طیور-دامداری اشترینان بروجرد           #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 281
  0 0 0/5 0/5 4E+06 295243 60     1402/05/22 1402/10119 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 4130858718 صنعت-بتن آماده ده‌نومقدسی‌ بروجرد           #### محسن سام نژاد بروجرد-دورود 2339 282
  0 0 0/5 5000 4E+06 295695 45     1402/07/04 1402/10148 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 4132886581 صنعت-سنگبری حومه بروجرد بروجرد           #### جهانشیر بهمنی بروجرد-دورود 2339 283
  74664 2074 10 11/3 4E+06 282062 110 دیزلی 5 1402/08/07 1402/10174 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300012 #### بختیار گودرزی نهاوند 2233 284
  179107 2073 24 30 4E+06 304826 180 برقی 16/9 1402/08/07 1402/10175 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 285
  90000 2500 10 0/5 4E+06 298818 120 دیزلی   1402/08/09 1402/10178 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   شرب روستایی-مصرف خانگی قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### پادگان آموزشی شهدای مهندس نزاجا میرقاسم 2341 286
  100008 2778 10 20 4E+06 298818 120 دیزلی 15/8 1402/08/09 1402/10179 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   خدمات عمومی و دولتی-پادگان  حومه بروجرد بروجرد         3301510 #### پادگان مهندسی میرقاسم 2341 287
  0 0 1 0/2 4E+06 305865 120     1402/08/15 1402/10186 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 4132892468 دام و طیور-مرغداری قرق بروجرد           #### شاه رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 288
  75 2075 0/01 0/33 4E+06 297931 80 دیزلی 0/6 1402/08/16 1402/10189 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری 4219972110 دام و طیور-گاوداری بصری‌ بروجرد         3302008 #### محمود والیزاده بروجرد-دورود 2339 289
  15192 844 5 5/9 4E+06 302453 120 دیزلی 18/8 1402/09/01 1402/10195 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 1111111111 دام و طیور-مرغداری قلعه نو شوکتی بروجرد         3301463 #### جهانگیر جلایری میرقاسم 2341 290
  41812 2074 5/6 7 4E+06 282397 120 دیزلی 15/8 1402/09/05 1402/10200 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3301055 #### احمد روزبهانی نهاوند 2233 291
  89597 2074 12 15 4E+06 297214 80 برقی 15 1402/09/08 1402/10202 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد         3300743 #### علی احمدی طباطبایی بروجرد-دورود 2339 292
  14400 2000 2 2 4E+06 295601 50 فاقد نیرومحرکه 0/75 1402/10/10 1402/10213 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-سنگبری حومه بروجرد بروجرد         3300698 #### طهماس بیرانوند و شرکا بروجرد-دورود 2339 293
  42533 5703 4/2 3/75 4E+06 283059 110 برقی 4/8 1402/10/19 1402/10221 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131390371 کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه اشترینان بروجرد         3301048 #### افشین گودرزی اشترینان                  2340 294
  0 0 1 0/7 4E+06 304214 90     1402/12/05 1402/10238 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب 4120199401 خدمات تجاری-مجتمع خدماتی و رفاهی ولیان بروجرد           #### بهاره مظفری یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 295
  59731 2074 8 10 4E+06 295696 70 دیزلی 1/88 1402/12/14 1402/10247 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی طنجور بروجرد         3300112 #### رسول جودکی بروجرد-دورود 2339 296
  2043 1135 0/5 0/7 4E+06 305898 158 دیزلی 1/6 1402/12/17 1402/10249 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری   دام و طیور-دامداری گوشه‌محسن‌ابن‌علی‌ بروجرد         3301897 #### محمد حسین مقصودی میرقاسم 2341 297
  101543 2074 13/6 17 4E+06 294091 72 دیزلی 3/4 1402/12/19 1402/10250 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4132693317 کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300177 #### حسن کریمی بروجرد-دورود 2339 298
  7466 2074 1 3 4E+06 282798 100 دیزلی 0 1402/12/21 1402/10252 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه   کشاورزی-کشت و صنعت ده یوسفعلی بروجرد         3301446 #### حبیب الله ابوالفتحی اشترینان                  2340 299
  172800 2000 24 0/5 4E+06 304056 180 دیزلی   1402/12/23 1402/10257 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   شرب شهری-مصرف خانگی ولیان بروجرد         3320043 #### آبفار میرقاسم 2341 300
  2E+07 5E+05 2627 ### جمع
میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست کد ملی نوع مصرف روستا شهرستان امور برق
پمپاژ ثانویه
شناسه قبض برق
پمپاژ ثانویه
شماره پرونده برق
پمپاژ ثانویه
کد اشتراک برق
پمپاژ ثانویه
کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  0 0 0/5 5000 4E+06 295695 45     1402/07/08 0210117/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4132886581 صنعت-سنگبری حومه بروجرد بروجرد           #### جهانشیر بهمنی بروجرد-دورود 2339 1
  20159/28 2074 2/7 8 4E+06 305511 20 برقی 2/25 1402/01/17 0210003/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4132904441 کشاورزی-باغداری دهکرد بروجرد         3300020 #### اسداله-حسین مرادی بروجرد-دورود 2339 2
  59731 2074 8 10 4E+06 305578 16 دیزلی 22 1402/03/22 0210073/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300043 #### میرزاولی کرمی بروجرد-دورود 2339 3
  0 0 0/5 0/5 4E+06 295243 60     1402/05/22 0210110/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4130858718 صنعت-بتن آماده ده‌نومقدسی‌ بروجرد           #### محسن سام نژاد بروجرد-دورود 2339 4
  83624 2074 11/2 14 4E+06 289311 48 برقی 7 1402/11/01 0210174/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی کریم‌اباد بروجرد         3300924 #### مهری گل افلاک  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 5
  8960 2074 1/2 1/5 4E+06 281061 15 دیزلی 0/42 1402/04/12 0210087/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300333 #### حشمت اله منصوری  روزبهانی اشترینان                  2340 6
  75074 5926 10 11/3 4E+06 294750 60 دیزلی 22 1402/02/12 0210026/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-دامداری شیری صنعتی و سنتی کیدان بروجرد         3300392 #### گاوداری شماره 84 بروجرد-دورود 2339 7
  71677/44 2074 9/6 14 4E+06 281094 80 دیزلی 16/8 1402/07/23 0210123/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 5579821271 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300435 #### اصغر دلفانی  گودرزی نهاوند 2233 8
  22697/86 2074 3/04 5 4E+06 293817 7 دیزلی 6 1402/07/25 0210128/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3300995 #### شیرولی کاکاوند بروجرد-دورود 2339 9
  74664 2074 10 11/3 4E+06 282062 110 دیزلی 5 1402/08/07 0210132/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300012 #### بختیار گودرزی نهاوند 2233 10
  77651 2074 10/4 13 4E+06 285877 84 دیزلی 21/3 1402/07/24 0210127/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579400284 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300965 #### حسن جعفری اشترینان                  2340 11
  26879 2074 3/6 4/5 4E+06 301331 19 برقی 1/95 1402/12/03 0210190/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131005611 کشاورزی-باغداری ده‌گاه‌ بروجرد         3301885 #### عباس گودرزی بروجرد-دورود 2339 12
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/01/20 0210005/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 13
  65704/32 2074 8/8 14 4E+06 303551 150 برقی 30/8 1402/12/02 0210188/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132891917 کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300593 #### محمد نبی تقوی بروجرد-دورود 2339 14
  1215/36 844 0/4 0/5 4E+06 272641 60 برقی 0/3 1402/03/28 0210077/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4132269558 صنعت-خوراک دام انگشته‌ بروجرد         3302002 #### فرهنگ پیرزادی میرقاسم 2341 15
  44798 2074 6 10 4E+06 285826 18 دیزلی 4 1402/06/02 0210113/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300034 #### غلامعلی جعفری اشترینان                  2340 16
  179194 2074 24 30 4E+06 298427 90 برقی 42 1402/03/02 0210055/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد         3301009 #### محمدرضا مقدسی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 17
  59731 2074 8 10 4E+06 274460 45 برقی 37 1402/02/05 0210015/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579767404 کشاورزی-کشاورزی جعفراباد بروجرد         3300280 #### غلامحسین و نادر ترکاشوند نهاوند 2233 18
  179194 2074 24 30 4E+06 301617 144 دیزلی 54 1402/09/29 0210151/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4060369225 کشاورزی- خایان بروجرد         3301800 #### اسفندیار مرادی بروجرد-دورود 2339 19
  181267 2098 24 30 4E+06 301706 144 برقی 75 1402/09/29 0210152/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4060369225 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3301801 #### غلامحسین و اسفندیار مرادی و یزدان یار مولوی بروجرد-دورود 2339 20
  53758 2074 7/2 9 4E+06 296335 100 برقی 11 1402/02/06 0210016/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300934 #### غلامعباس- علی قلاوند - کاکاوند بروجرد-دورود 2339 21
  59731/2 2074 8 10 4E+06 274816 40 برقی 8 1402/03/06 0210060/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4131390371 کشاورزی-کشاورزی جعفراباد بروجرد         3300369 #### رحیم ترکاشوند نهاوند 2233 22
  72506/88 2098 9/6 12 4E+06 293074 144 دیزلی 33/8 1402/07/25 0210130/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4130890204 کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد         3300983 #### غزاله هوشمند بروجرد-دورود 2339 23
  59731 2074 8 10 4E+06 296427 70 دیزلی 13 1402/04/11 0210085/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد         3300051 #### محمدعلی- ابوالقاسم بذرافشان-اصالت بروجرد-دورود 2339 24
  16725 2074 2/24 7/5 4E+06 305465 40 برقی 1/5 1402/01/15 0210002/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 1111111111 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300285 #### میرزامحمد مرادی بروجرد-دورود 2339 25
  29866 2074 4 5 4E+06 280880 15 برقی 1/4 1402/12/01 0210186/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300592 #### عزیز قلی خسرو بیگی اشترینان                  2340 26
  119462 2074 16 20 4E+06 305547 60 برقی 47/3 1402/02/20 0210045/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد         3300209 #### خدایار موسیوند بروجرد-دورود 2339 27
  12544 2074 1/68 2/1 4E+06 276132 42 دیزلی 1/26 1402/07/13 0210121/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی شب ماه بروجرد         3300307 103866 علی عباس معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 28
  7300/8 4056 0/5 3 4E+06 306896 22 برقی 0/24 1402/04/18 0210095/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4070389083 دام و طیور-مرغداری قپانوری‌ بروجرد         3301016 #### مرغداری حسین اسدی بروجرد-دورود 2339 29
  137382 2074 18/4 23 4E+06 279190 50 برقی 42 1402/07/13 0210120/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی قاییدط‌اهر بروجرد         3300267 #### عین اله گودرزی اشترینان                  2340 30
  23892 2074 3/2 4 4E+06 294796 40 دیزلی 6 1402/04/13 0210088/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4131548712 کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3300928 #### کریم و محمد پیردایه بروجرد-دورود 2339 31
  89597 2074 12 15 4E+06 312345 17 دیزلی 4/8 1402/12/15 0210199/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132681130 کشاورزی-باغداری سرچغا بروجرد         3300992 #### رضاحسین ناگهی بروجرد-دورود 2339 32
  29866 2074 4 5 4E+06 280046 70 برقی 2/3 1402/04/31 0210101/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131390371 کشاورزی-کشاورزی رضا اباد بروجرد         3300583 #### محمد گودرزی نهاوند 2233 33
  226584 2098 30 40/8 4E+06 304604 188 برقی 105 1402/03/29 0210080/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300459 #### ماشاءاله اسدی بروجرد-دورود 2339 34
  0 0 0/3 0/25 4E+06 295569 70     1402/01/28 0210012/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4133062051 دام و طیور-دامداری رحیم‌اباد بروجرد           #### معصومه یوسف زاده نیک میرقاسم 2341 35
  0 0 1 0/2 4E+06 305865 120     1402/08/15 0210138/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4132892468 دام و طیور-مرغداری قرق بروجرد           #### شاه رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 36
  90634 2098 12 15 4E+06 304892 20 دیزلی 6 1402/05/22 0210107/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4131259931 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300194 #### میرمحمد مرادی بروجرد-دورود 2339 37
  74664 2074 10 12/5 4E+06 306144 20 دیزلی 4/75 1402/04/18 0210094/161/303 حفر گالری پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری 4131230003 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3301066 #### احمد بختیاری بروجرد-دورود 2339 38
  42638 5703 4/2 3/75 4E+06 283046 71/5 برقی 4/8 1402/08/01 0210131/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه اشترینان بروجرد         3301048 #### افشین گودرزی اشترینان                  2340 39
  28372 2074 3/8 15 4E+06 295565 60 دیزلی 2/7 1402/02/17 0210040/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 6129838670 کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد         3300986 #### خداداد بیرانوند بروجرد-دورود 2339 40
  179107 2073 24 30 4E+06 305637 96 برقی 16/9 1402/01/24 0210010/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 41
  14602 4056 1 0/05 4E+06 297580 60 برقی 1/25 1402/11/05 0210181/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4219017461 دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد           #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 42
  0 0 0 0/7           1402/01/21 02/71410   موافقت اصولی تخصیص آب 0491620731 کشاورزی-کشاورزی کبوترلان‌ بروجرد           #### حمید گودرزی     43
  59731 2074 8 10 4E+06 279635 12 برقی 22 1402/02/14 0210031/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی رضااباد بروجرد         3300022 #### غلامرضا گودرزی نهاوند 2233 44
  59731 2074 8 10 4E+06 282525 90 برقی 11 1402/04/19 0210097/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی رضا اباد بروجرد         3300531 #### مجید واقعی اشترینان                  2340 45
  51359/04 2098 6/8 10 4E+06 297590 81 برقی 13/3 1402/12/02 0210189/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4131485273 کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد         3300491 #### ولی اله باجولوند بروجرد-دورود 2339 46
  22388 2073 3 1/6 4E+06 295742 90 دیزلی 1/5 1402/02/19 0210044/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت دره ویله بروجرد         3300700 #### کارخانه قند شیرین کام زاگرس(سعید هدایتی) بروجرد-دورود 2339 47
  59731 2074 8 10 4E+06 304270 70 برقی 5/78 1402/12/19 0210202/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300515 #### علیمراد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 48
  16416 1200 3/8 5 4E+06 294530 63 دیزلی 12 1402/10/06 0210155/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300161 #### غلامحسین کشفی بروجرد-دورود 2339 49
  238924/8 2074 32 40 4E+06 284530 87 برقی 69 1402/02/07 0210017/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579681658 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300217 #### عبدالمحمد شهروز اشترینان                  2340 50
  12600 3500 1 0/3 4E+06 279836 70 دیزلی 6 1402/02/27 0210046/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت چهاربره‌ بروجرد         3301522 #### مرغداری- حسن گودرزی اشترینان                  2340 51
  17919/36 2074 2/4 20 4E+06 308038 13 دیزلی 3/6 1402/12/29 0210216/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4131044544 کشاورزی-کشاورزی سنگ‌ سفید بروجرد         3300121 #### خانم کبری یارمحمدی بروجرد-دورود 2339 52
  292683 2074 39/2 68 4E+06 296873 60 برقی 48 1402/03/02 0210053/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد         3300231 #### طهماسب شمسه وشرکاء بروجرد-دورود 2339 53
  59731 2074 8 10 4E+06 299868 38 برقی 6/75 1402/08/24 0210145/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی قلعه‌میرزاعلی‌ بروجرد         3300511 #### کریم معظمی  گودرزی بروجرد-دورود 2339 54
  2978 844 0/98 0/5 4E+06 300004 42 دیزلی 22 1402/08/22 0210144/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   صنعت-تولید شن و ماسه قلعه میرزاعلی بروجرد         3301799 #### کریم معظمی گودرزی میرقاسم 2341 55
  5973/12 2074 0/8 2 4E+06 278049 10 دیزلی 0/3 1402/12/29 0210215/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 5579251940 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300168 #### کریم گودرزی اشترینان                  2340 56
  2188 844 0/72 1 4E+06 296317 75 دیزلی 0/54 1402/03/09 0210064/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131318458 صنعت-صنعت بز ازنا بروجرد         3301863 #### منصور دیوکان بروجرد-دورود 2339 57
  41812 2074 5/6 7 4E+06 282397 120 دیزلی 15/8 1402/09/05 0210150/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3301055 #### احمد روزبهانی نهاوند 2233 58
  2985/12 2073 0/4 0/5 4E+06 303466 90 برقی 1/12 1402/07/05 0210116/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3301559 #### خلیل مظفری یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 59
  149328 2074 20 25 4E+06 281883 42 دیزلی 21/8 1402/03/09 0210069/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579382995 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300906 #### یاور ویحیی گودرزی دهریزی نهاوند 2233 60
  28372 2074 3/8 4/6 4E+06 295565 60 دیزلی 2/7 1402/02/17 0210041/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 6129838670 کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد         3300986 #### خداداد بیرانوند بروجرد-دورود 2339 61
  111996 2074 15 18/8 4E+06 281184 85 برقی 30 1402/02/10 0210018/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579773153 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300677 #### ولی اله پیرزادی اشترینان                  2340 62
  2043 1135 0/5 0/7 4E+06 305898 158 دیزلی 1/6 1402/01/08 0210001/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه   دام و طیور-دامداری گوشه‌محسن‌ابن‌علی‌ بروجرد         3301897 #### محمد حسین مقصودی میرقاسم 2341 63
  191140 2074 25/6 45 4E+06 303707 185 برقی 72 1402/02/31 0210052/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی کهریز بروجرد         3300407 #### برفی-هدایت مختاری-حسینی بروجرد-دورود 2339 64
  243405 2074 32/6 53/7 4E+06 284182 96 دیزلی 75 1402/05/22 0210109/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 5579119550 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300320 #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 65
  181267/2 2098 24 30 4E+06 301739 192 برقی 116 1402/02/17 0210042/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 66
  29865/6 2074 4 5 4E+06 278681 76 دیزلی 7/6 1402/02/13 0210028/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 67
  53732/16 2073 7/2 10 4E+06 297581 20 دیزلی 3/6 1402/04/11 0210086/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی-باغداری کله‌ بروجرد         3301255 #### محمد گودرزی میرقاسم 2341 68
  384520 2074 51/5 93/8 4E+06 304093 180 دیزلی 113 1402/02/14 0210001/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 69
  41812 2074 5/6 7 4E+06 303576 25 دیزلی 3/38 1402/01/22 0210006/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131357275 کشاورزی-باغداری سرمستی‌ بروجرد         3300160 #### جعفر گودرزی بروجرد-دورود 2339 70
  23892 2074 3/2 4 4E+06 277107 90 برقی 22 1402/02/12 0210025/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4130733974 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300332 #### ستار معظمی گودرزی اشترینان                  2340 71
  37332 2074 5 7 4E+06 294768 20 دیزلی 24 1402/01/22 0210008/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5929649321 کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3301571 #### حسین خورشید وند بروجرد-دورود 2339 72
  179194 2074 24 30 4E+06 294913 85 برقی 30 1402/01/22 0210009/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5929649324 کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد         3301114 #### حسین خورشید وند بروجرد-دورود 2339 73
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/02/30 0210048/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 74
  22399 2074 3 4 4E+06 299611 61 دیزلی 7/5 1402/02/11 0210022/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132811492 کشاورزی-کشاورزی ده‌شیخان‌ بروجرد         3300088 #### علاء پارسا بروجرد-دورود 2339 75
  35839 2074 4/8 6 4E+06 279227 13 دیزلی 1/5 1402/01/22 0210007/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579857764 کشاورزی-کشاورزی کفشگران‌ بروجرد         3301041 #### ماشااله ولیپوری اشترینان                  2340 76
  119462 2074 16 36 4E+06 284543 87 دیزلی 34/2 1402/02/05 0210014/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579117469 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300346 #### احمد ظهرابی  وشرکاء اشترینان                  2340 77
  104530 2074 14 18/8 4E+06 296355 120 دیزلی 17/3 1402/04/18 0210096/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه 4218874751 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300419 103663 محمدکریم گودرزی نهاوند 2233 78
  44798/4 2074 6 15 4E+06 296474 10 دیزلی 19/5 1402/07/23 0210122/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی-باغداری رحیم‌اباد بروجرد         3300973 #### امید گودرزی بروجرد-دورود 2339 79
  23892 2074 3/2 4 4E+06 305962 16 دیزلی 1/24 1402/03/02 0210054/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131230331 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3300039 #### علی جعفر-علی حیدر نقدی بروجرد-دورود 2339 80
  73171 2074 9/8 25 4E+06 283834 115 برقی 27/4 1402/02/31 0210051/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3301094 #### بهروز کریمی روزبهانی اشترینان                  2340 81
  67496/26 2074 9/04 11/3 4E+06 306003 17 دیزلی 6/6 1402/07/23 0210125/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4132885259 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300199 #### عباس نقدی بروجرد-دورود 2339 82
  334494/7 2074 44/8 65 4E+06 295937 81 دیزلی 106 1402/07/23 0210126/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی همت‌ اباد بروجرد         3300251 #### جواد مهربان فر وشرکاء بروجرد-دورود 2339 83
  167247 2074 22/4 28 4E+06 286315 68/5 دیزلی 38/4 1402/02/14 0210032/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 3934042554 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300987 #### علیرحم غلامی اشترینان                  2340 84
  167247 2074 22/4 28 4E+06 286315 68/5 دیزلی 76/6 1402/03/25 0210075/161/303 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه 3934042554 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300987 #### علیرحم غلامی اشترینان                  2340 85
  41812 2074 5/6 7 4E+06 272324 20 دیزلی 2/7 1402/03/06 0210057/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579159242 کشاورزی-کشاورزی انگشته‌ بروجرد         3300385 #### نعمت اله نوابی نهاوند 2233 86
  29866 2074 4 5 4E+06 299644 12 برقی 2/44 1402/02/05 0210013/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دره‌صیدی‌ بروجرد         3300024 #### محمدحسین کاوند بروجرد-دورود 2339 87
  53758 2074 7/2 9 4E+06 298624 28 برقی 44 1402/02/14 0210035/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132624765 کشاورزی-کشاورزی اقایی‌ بروجرد         3301031 #### جعفروماشااله لطفی بروجرد-دورود 2339 88
  84132 2460 9/5 9/8 4E+06 281588 50 برقی 11/4 1402/03/06 0210058/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی بندیزه بروجرد         3300335 #### علی گودرزی میرقاسم 2341 89
  111996 2074 15 18/8 4E+06 305704 30 دیزلی 22 1402/02/12 0210027/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131229099 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3300019 #### امیر مولوی  خایانی بروجرد-دورود 2339 90
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/04/05 0210083/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 91
  74664 2074 10 12/5 4E+06 306144 20 دیزلی 22 1402/02/12 0210024/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131230003 کشاورزی-باغداری خایان بروجرد         3301066 #### احمد بختیاری بروجرد-دورود 2339 92
  14933 2074 2 2/5 4E+06 292514 10 برقی 0/75 1402/10/24 0210172/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300337 #### غلامحسن پنجی بروجرد-دورود 2339 93
  104530 2074 14 20 4E+06 282103 90 دیزلی 24 1402/03/23 0210074/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300380 103665 پنجعلی روزبهانی نهاوند 2233 94
  176953/7 2074 23/7 33 4E+06 283132 130 برقی 72/8 1402/05/16 0210102/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3300582 #### نصرت اله هاشمی اشترینان                  2340 95
  74664 2074 10 13 4E+06 285625 80 دیزلی 15/6 1402/02/17 0210039/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579397542 کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد         3300955 #### نصرت اله جعفری اشترینان                  2340 96
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/03/25 0210076/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 97
  41812 2074 5/6 7 4E+06 281787 60 برقی 2/31 1402/01/30 0210001/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 5579188285 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 98
  61178 2098 8/1 20 4E+06 305782 22 دیزلی 10/5 1402/02/11 0210020/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131282224 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3301075 #### شیرزاد رشنو بروجرد-دورود 2339 99
  90634 2098 12 35 4E+06 305445 18 دیزلی 48/8 1402/02/11 0210021/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131282224 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3301069 #### شیرزاد رشنو بروجرد-دورود 2339 100
  0 0 0 2/5           1402/01/21 02/71404   موافقت اصولی تخصیص آب 4070609628 کشاورزی-کشاورزی قلعه‌محمدضیا بروجرد           #### حجت اله قربانی     101
  0 0 0 5           1402/01/22 02/71527   موافقت اصولی تخصیص آب 4131077884 کشاورزی-کشاورزی قپانوری‌ بروجرد           356486 حسین گودرزی و شرکاء     102
  59731 2074 8 10 4E+06 278214 16 دیزلی 3/1 1402/02/14 0210030/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132123111 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300325 #### حسین صارمی بوکالت  ورثه ع اشترینان                  2340 103
  0 0 1 0/5 4E+06 300816 60     1402/04/05 0210081/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب   صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### شرکت گرین کو بروجرد-دورود 2339 104
  59731 2074 8 10 4E+06 298373 14 برقی 2/81 1402/04/14 0210090/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد         3300063 #### ولی کشوری 3 بروجرد-دورود 2339 105
  44798 2074 6 7/5 4E+06 277901 42 دیزلی 22 1402/02/11 0210023/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579167148 کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد         3301516 #### علی رحم بشیری گودرزی و شرکاء نهاوند 2233 106
  179194 2074 24 30 4E+06 294607 42 برقی 18 1402/02/19 0210043/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بزازنا بروجرد         3300933 #### علی اصغر بیرانوند بروجرد-دورود 2339 107
  155301 2074 20/8 26 4E+06 303498 142 برقی 46/8 1402/03/09 0210067/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300066 #### حسن مظفری  یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 108
  59731 2074 8 10 4E+06 278799 78 برقی 33/5 1402/10/19 0210164/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579267861 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300572 #### نور حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 109
  41812 2074 5/6 7 4E+06 278719 54 برقی 7/5 1402/02/11 0210019/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579737238 کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد         3301488 #### عبدالمحمد بشیری گودرزی نهاوند 2233 110
  89597 2074 12 15 4E+06 289651 20 دیزلی 6 1402/02/16 0210037/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579750080 کشاورزی-کشاورزی بیاتان‌علیا بروجرد         3300069 #### اسداله حمزه لوبیاتی و شرکاء اشترینان                  2340 111
  17919 2074 2/4 3 4E+06 277195 7 برقی 0/38 1402/03/09 0210065/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579839571 کشاورزی-باغداری ونایی‌ بروجرد         3301102 #### حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 112
  179194 2074 24 30 4E+06 294796 72 برقی 34/6 1402/02/14 0210034/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132010725 کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد         3300594 #### محمد رضا حجتی بروجرد-دورود 2339 113
  137382 2074 18/4 22/6 4E+06 284136 46 برقی 22 1402/02/14 0210033/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131697017 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300081 #### غلامرضا خسروی اشترینان                  2340 114
  65704 2074 8/8 11 4E+06 282289 12 دیزلی 2/62 1402/02/14 0210029/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4130424793 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3301054 #### مرتضی اثنا عشری نهاوند 2233 115
  0 0 0 0/6           1402/01/30 02/72261   موافقت اصولی تخصیص آب 5570017021 کشاورزی-کشاورزی برکت اباد بروجرد           #### حسین نوروززاده     116
  101543 2074 13/6 17 4E+06 294086 14 دیزلی 3/4 1402/03/09 0210066/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132693317 کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300177 #### محمدپور فیضی بروجرد-دورود 2339 117
  101543 2074 13/6 17 4E+06 294086 14 دیزلی 3/4 1402/10/16 0210160/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4132693317 کشاورزی-کشاورزی دشت لاله بروجرد         3300177 #### حسن کریمی بروجرد-دورود 2339 118
  59731 2074 8 10 4E+06 295696 70 دیزلی 1/88 1402/12/14 0210198/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   کشاورزی-کشاورزی طنجور بروجرد         3300112 #### رسول جودکی بروجرد-دورود 2339 119
  42296 2098 5/6 7 4E+06 305812 23/5 دیزلی 3/75 1402/02/17 0210038/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132927253 کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300252 #### غلامحسن مولوی  خایانی  وشرکا بروجرد-دورود 2339 120
  0 0 1 0/5 4E+06 283469 90     1402/05/21 0210106/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 5579119550 دام و طیور-دامداری اشترینان بروجرد           #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 121
  41812 2074 5/6 7 4E+06 289809 42 برقی 22 1402/03/28 0210078/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300193 #### آقایان محمدعلی ومحمو مقدسی بروجرد-دورود 2339 122
  53758 2074 7/2 9 4E+06 290813 20 دیزلی 3/42 1402/03/29 0210079/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چگنی‌کش‌ بروجرد         3300538 #### کورش اعظمی  لرستانی بروجرد-دورود 2339 123
  111996 2074 15 18/8 4E+06 281184 85 برقی 30 1402/03/16 0210071/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 5579773153 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300677 #### ولی اله پیرزادی اشترینان                  2340 124
  179193/6 2074 24 30 4E+06 284655 86 دیزلی 35/3 1402/04/14 0210089/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579695071 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300318 #### شکراله احمدی زبویاری وشرکاء اشترینان                  2340 125
  90000 2500 10 0/5 4E+06 298818 120 دیزلی   1402/08/09 0210134/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   شرب روستایی-مصرف خانگی قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد           #### پادگان آموزشی شهدای مهندس نزاجا میرقاسم 2341 126
  243405 2074 32/6 53/7 4E+06 284182 96 دیزلی 75 1402/03/06 0210059/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579119550 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300320 #### عبدالحسین سلیمانی اشترینان                  2340 127
  384520 2074 51/5 93/8 4E+06 304093 180 دیزلی 113 1402/02/14 0210003/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد         3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 128
  29866 2074 4 5 4E+06 278681 76 دیزلی 22 1402/03/10 0210070/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 129
  14393 1999 2 14 4E+06 300612 25 دیزلی 1/27 1402/02/30 0210049/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131005603 کشاورزی-کشاورزی ده‌گاه‌ بروجرد         3301911 #### جمشید گودرزی بروجرد-دورود 2339 130
  23892 2074 3/2 4 4E+06 295216 5 برقی 1/12 1402/03/07 0210061/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-باغداری حومه بروجرد بروجرد         3300535 #### محمد حسن امینی بروجرد-دورود 2339 131
  7200 2000 1 0/1 4E+06 289084 67 دیزلی 1/65 1402/04/19 0210098/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5779743339 خدمات عمومی و دولتی-حمل و نقل شهری ( مترو و غیره )  بوریاباف‌ بروجرد           #### راه اهن بروجرد بروجرد-دورود 2339 132
  223992 2074 30 37/5 4E+06 295439 65 دیزلی 22/4 1402/03/07 0210062/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دیناراباد بروجرد         3300553 #### نادر رساپور وشرکاء بروجرد-دورود 2339 133
  41811/84 2074 5/6 7 4E+06 281788 59 برقی 7/65 1402/11/10 0210182/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 5579188285 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 134
  119462 2074 16 20 4E+06 282576 108 برقی 36 1402/07/09 0210118/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300412 103662 علی حسین دالوند اشترینان                  2340 135
  181267 2098 24 30 4E+06 301651 192 برقی 116 1402/10/17 0210161/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد         3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 136
  29866 2074 4 5 4E+06 275843 15 برقی 1/5 1402/09/05 0210149/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579839790 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300290 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 137
  0 0 1 0/5 4E+06 288363 30     1402/12/23 0210213/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب 5579806191 دام و طیور-پرورش بوقلمون دره گرگ بروجرد           #### امید رجبی روزبهانی اشترینان                  2340 138
  89597 2074 12 15 4E+06 294038 54 دیزلی 15 1402/03/07 0210063/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5289564969 کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300791 #### علی  رحم میر دریکوندی بروجرد-دورود 2339 139
  59731 2074 8 10 4E+06 292124 50 برقی 8/25 1402/02/31 0210050/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد         3300600 #### محمد پیردایه بروجرد-دورود 2339 140
  14933 2074 2 12 4E+06 279230 70 برقی 9/54 1402/02/31 0210002/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 5579185359 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300570 #### انشاء الله معظمی گودرزی اشترینان                  2340 141
  0 0 0 0/29           1402/02/24 01/61365   گواهی تخصیص تخصیص آب 5579973497 کشاورزی-کشاورزی کرکیخان بروجرد           #### علی گودرزی     142
  179194 2074 24 24/2 4E+06 286024 90 برقی 36 1402/03/09 0210068/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579397151 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3300740 #### عزیز اله واحمد برخورداری روزبهانی اشترینان                  2340 143
  29866 2074 4 5 4E+06 290133 30 دیزلی 1/5 1402/11/02 0210180/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بزازنا بروجرد         3300944 #### حسین کردی بروجرد-دورود 2339 144
  59731/2 2074 8 10 4E+06 297812 96 دیزلی 18/8 1402/02/27 0210047/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام 4132958590 کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد         3300422 #### محمدرضا و حجت اله کشوری بروجرد-دورود 2339 145
  59731 2074 8 10/2 4E+06 295092 15 برقی 3 1402/03/06 0210056/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4130442686 کشاورزی-کشاورزی کمره‌بالا بروجرد         3300562 #### نزهت شقایقی بروجرد-دورود 2339 146
  14933 2074 2 12 4E+06 279230 70 برقی 9/54 1402/03/01 0210004/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 5579185359 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300570 #### انشاء الله معظمی گودرزی اشترینان                  2340 147
  41812 2074 5/6 10 4E+06 296340 60 برقی 6/3 1402/06/16 0210115/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131375095 کشاورزی-کشاورزی اسدخانی‌ بروجرد         3300101 #### سیف اله محمدی بروجرد-دورود 2339 148
  89597 2074 12 15 4E+06 277615 27 برقی 5/1 1402/03/18 0210072/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579167369 کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد         3300911 #### حسین بشیری گودرزی نهاوند 2233 149
  59731 2074 8 10 4E+06 284480 100 برقی 24 1402/06/04 0210006/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300411 103661 حجت اله گودرزی نهاوند 2233 150
  0 0 1 2/7 4E+06 310788 30     1402/05/23 0210111/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب   صنعت-صنایع فولاد کلان‌ بروجرد           #### شرکت سپهر پروفیل کلان بروجرد بروجرد-دورود 2339 151
  0 0 0 1/64           1402/01/01 01/66145   موافقت اصولی تخصیص آب 6129653336 کشاورزی-کشاورزی نامشخص بروجرد           #### هوشیار سلطان پور     152
  0 0 0 0/65           1402/01/01 02/75819   موافقت اصولی تخصیص آب 4131155648 کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد           #### حسین بیرانوند     153
  0 0 0 0/46           1402/03/06 02/75473   گواهی تخصیص تخصیص آب 4133402472 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد           356556 سید محمدحسین حسینی مرادی     154
  67198 2074 9 11 4E+06 304867 20 دیزلی 4/5 1402/04/15 0210092/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4132786773 کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد         3300253 #### محمدکریم لطفی حاجی ابادی بروجرد-دورود 2339 155
  41812 2074 5/6 7 4E+06 294568 10 دیزلی 1/27 1402/05/19 0210105/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131615223 کشاورزی-کشاورزی گیجالی‌بالا بروجرد         3300903 #### ملک حسین گودرزی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 156
  0 0 0 0/48           1402/01/22 02/71529   موافقت اصولی تخصیص آب 5579600658 کشاورزی-کشاورزی ونایی بروجرد           356560 عربعلی معظمی     157
  59731 2074 8 10 4E+06 280734 10 برقی 1/5 1402/06/07 0210114/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579187629 کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد         3300279 #### احمدشاه گودرزی اشترینان                  2340 158
  56745 2074 7/6 17 4E+06 278322 48 برقی 9/12 1402/08/22 0210141/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579642504 کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300573 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 159
  134395 2074 18 22/5 4E+06 282274 84 دیزلی 36 1402/04/26 0210099/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300998 #### هرمز گودرزی نهاوند 2233 160
  0 0 0 0/39           1402/03/18 01/69842   گواهی تخصیص تخصیص آب 2000533663 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد           356565 محمرضا امیری     161
  1494 2075 0/2 0/1 4E+06 296620 36 برقی 1/12 1402/10/20 0210167/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132905721 صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) اسدخانی‌ بروجرد         3302014 #### محمد جواد دلیران بروجرد-دورود 2339 162
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/04/11 0210003/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 163
  20159 2074 2/7 8 4E+06 305511 20 برقی 2/25 1402/10/23 0210168/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132904441 کشاورزی-باغداری دهکرد بروجرد         3300020 #### اسداله-حسین مرادی بروجرد-دورود 2339 164
  292032 4056 20 2/7 4E+06 304045 177 دیزلی 87 1402/05/22 0210108/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   صنعت-صنایع فولاد عباس اباد بروجرد         3302900 #### شرکت پاسارگاد فولاد نوید بروجرد-دورود 2339 165
  0 0 0/5 0/1 4E+06 306830 40     1402/08/29 0210147/161/303 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر 3960870991 دام و طیور-مرغداری زینعلی‌ بروجرد           #### نورخدا ترکاشوند میرقاسم 2341 166
  119462 2074 16 20 4E+06 282549 102 برقی 39/8 1402/04/05 0210082/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579823568 کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300358 103668 علی نقی روزبهانی اشترینان                  2340 167
  0 0 0 0/7           1402/03/28 02/70366   موافقت اصولی تخصیص آب 4070460330 کشاورزی-کشاورزی نصیراباد بروجرد           #### خدایار صیدی     168
  1519 844 0/5 0/5 4E+06 272641 60 دیزلی 0/3 1402/05/16 0210104/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4132269558 صنعت-خوراک دام انگشته‌ بروجرد         3302002 #### فرهنگ پیرزادی میرقاسم 2341 169
  104530 2074 14 17/5 4E+06 284834 102 دیزلی 34/7 1402/04/01 0210005/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 6129637381 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3301900 #### علی حسین-نقی دالوند-جعفری اشترینان                  2340 170
  42296 2098 5/6 7 4E+06 301810 35 دیزلی 6/3 1402/04/11 0210084/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131005344 کشاورزی-کشاورزی دهگاه بروجرد         3300520 #### حسن گودرزی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 171
  35839 2074 4/8 6/4 4E+06 279763 54 برقی 6/24 1402/11/02 0210179/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد         3300889 #### رحیم ولیپوری اشترینان                  2340 172
  48681 2074 6/52 11 4E+06 277121 22 دیزلی 4/5 1402/04/15 0210091/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579218321 کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد         3300289 #### حاج علی معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 173
  0 0 0 1/2           1402/03/17 02/76185   موافقت اصولی تخصیص آب 4132646130 کشاورزی-کشاورزی دره‌ویله‌ بروجرد           #### غلامحسن گودرزی     174
  17919 2074 2/4 3 4E+06 309406 110 دیزلی 1/3 1402/04/06 0210006/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد         3300035 #### عباس گودرزی ملایر 2235 175
  0 0 0 0/49           1402/04/06 02/77976   موافقت اصولی تخصیص آب 5579466153 کشاورزی-کشاورزی کفشگران‌ بروجرد           #### فرهاد ولیپور گودرزی     176
  0 0 0 0/4           1402/04/01 02/77651   موافقت اصولی تخصیص آب 4131671867 کشاورزی-کشاورزی هزارجریب‌ بروجرد           #### محمدرضا نصرالهی     177
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/04/20 0210004/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 178
  149328 2074 20 25 4E+06 285666 60 برقی 7/12 1402/04/18 0210007/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد         3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول بروجرد-دورود 2339 179
  113489 2074 15/2 19 4E+06 293943 60 برقی 10/3 1402/05/26 0210112/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3300163 #### اسداله عبدی بروجرد-دورود 2339 180
  49577 2074 6/64 6/5 4E+06 295260 25 دیزلی 3/99 1402/08/22 0210143/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی بندیزه بروجرد         3300171 #### احمدعلی گودرزی بروجرد-دورود 2339 181
  179194 2074 24 30 4E+06 284655 65 دیزلی 7 1402/04/18 0210093/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 5579695071 کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد         3300318 #### شکراله احمدی زبویاری وشرکاء اشترینان                  2340 182
  53758 2074 7/2 10 4E+06 311518 20 دیزلی 3/6 1402/12/21 0210206/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی-باغداری کله‌ بروجرد         3301255 #### محمد گودرزی میرقاسم 2341 183
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/04/26 0210005/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 184
  0 0 1 0/9 4E+06 298504 60     1402/04/24 0210008/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 4180003041 صنعت-تولید آسفالت جهان اباد بروجرد           #### وحید سعادتی فرخ شا بروجرد-دورود 2339 185
  0 0 0 6/6           1402/04/22 02/79078   موافقت اصولی تخصیص آب 5579134101 کشاورزی-کشاورزی کله‌ بروجرد           #### علی گودرزی     186
  45000 2500 5 5 4E+06 299133 72 دیزلی 0 1402/04/31 0210100/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-صنعت و خدمات دره‌ویله‌ بروجرد         3300883 #### شرکت هنگ جهان- شهرداری کشتارگاه جدید بروجرد-دورود 2339 187
  35839 2074 4/8 6 4E+06 295170 48 دیزلی 5/76 1402/05/16 0210103/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131926822 کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300353 #### مسعود زعفری بروجرد-دورود 2339 188
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/07/17 0210007/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 189
  14400 2000 2 2 4E+06 295601 50 فاقد نیرومحرکه 0/75 1402/10/10 0210157/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   صنعت-سنگبری حومه بروجرد بروجرد         3300698 #### طهماس بیرانوند و شرکا بروجرد-دورود 2339 190
  0 0 0 2/5           1402/01/01 02/80762   موافقت اصولی تخصیص آب 5579222300 کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد           356606 محمود صارمی     191
  0 0 0 5/6           1402/01/01 02/80701   موافقت اصولی تخصیص آب 4132646130 کشاورزی-کشاورزی دره‌ویله‌ بروجرد           356608 غلامحسن گودرزی- شماره 2     192
  176953/7 2074 23/7 33 4E+06 283104 130 برقی 103 1402/11/11 0210183/161/303 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه 4131390371 کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد         3300582 #### نصرت اله هاشمی اشترینان                  2340 193
  213240 2074 28/56 40 4E+06 283365 120 برقی 45 1402/07/09 0210119/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد         3300196 #### مرتضی علمدار اشترینان                  2340 194
  30960 2150 4 8/43 4E+06 287652 6 برقی 22 1402/08/20 0210140/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131390371 کشاورزی-کشاورزی قلعه حاتم بروجرد         3301101 #### خیر اله گودرزی میرقاسم 2341 195
  100008 2778 10 20 4E+06 298818 120 دیزلی 15/8 1402/08/09 0210135/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی)   خدمات عمومی و دولتی-پادگان  حومه بروجرد بروجرد         3301510 #### پادگان مهندسی میرقاسم 2341 196
  2500 1389 0/5 0/4 4E+06 296487 75 دیزلی 0/38 1402/07/22 0210010/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری   دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد         3301835 #### علی پیرزادی بروجرد-دورود 2339 197
  71677 2074 9/6 12 4E+06 278269 20 دیزلی 4/5 1402/08/14 0210136/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی دره‌گرم‌ بروجرد         3300890 #### علی اکبر عمادالاسلام شریعتی میرقاسم 2341 198
  17919/36 2074 2/4 7 4E+06 295956 20 دیزلی 1/2 1402/07/25 0210129/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4131328712 کشاورزی-باغداری آبدر بروجرد         3301399 #### شمسعلی تربو بروجرد-دورود 2339 199
  7466/4 2074 1 3 4E+06 282798 72 دیزلی 0 1402/08/28 0210146/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشت و صنعت ده یوسفعلی بروجرد         3301446 #### حبیب الله ابوالفتحی اشترینان                  2340 200
  14601/6 4056 1 0/5 4E+06 286124 40 برقی 0/98 1402/10/10 0210158/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات 4132883949 صنایع وابسته به کشاورزی-تولید و فرآوری خوراک دام اشترینان بروجرد           #### علی صفدر گودرزی اشترینان                  2340 201
  27476/35 2074 3/68 5 4E+06 282111 25 دیزلی 2/3 1402/10/17 0210162/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات   کشاورزی-کشاورزی ملمیجان‌ بروجرد         3300424 #### احمد معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 202
  179107 2073 24 30 4E+06 304810 180 برقی 16/9 1402/07/22 0210009/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 203
  17919 2074 2/4 3 4E+06 299247 14 برقی 1/5 1402/08/15 0210137/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد         3300384 #### قدرت اله کاووسی بروجرد-دورود 2339 204
  179107 2073 24 30 4E+06 304826 180 برقی 16/9 1402/08/07 0210133/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 2222222222 کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد         3300240 #### اسداله علیدادی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 205
  14933 2074 2 8 4E+06 294992 42 دیزلی 6 1402/10/03 0210153/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 6129852381 کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300958 #### مجتبی جمشید پور بروجرد-دورود 2339 206
  3733 2074 0/5 0/62 4E+06 289836 33 دیزلی 0/19 1402/08/16 0210139/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری   کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد         3301575 #### محمد باقر کردی بروجرد-دورود 2339 207
  17919 2074 2/4 7 4E+06 295956 20 دیزلی 1/2 1402/12/22 0210208/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری 4131328712 کشاورزی-باغداری آبدر بروجرد         3301399 #### شمسعلی تربو بروجرد-دورود 2339 208
  53758 2074 7/2 9 4E+06 296335 100 برقی 11 1402/09/27 0210010/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری   کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد         3300934 #### غلامعباس- علی قلاوند - کاکاوند بروجرد-دورود 2339 209
  0 0 1 0/5 4E+06 283469 90     1402/08/27 0210008/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری 5579119550 دام و طیور-دامداری اشترینان بروجرد           #### رضا سلیمانی اشترینان                  2340 210
  37332 2074 5 6/25 4E+06 296328 16 دیزلی 1/88 1402/12/15 0210200/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 4131274353 کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد         3300340 #### مرادعلی علیبخشی بروجرد-دورود 2339 211
  14602 4056 1 1/5 4E+06 282851 140 دیزلی 1/8 1402/11/01 0210175/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 3931691233 صنعت-کارخانه تولید سیلیس دهریز بروجرد         3301529 #### مراد حسین رحیمی نهاوند 2233 212
  42533 5703 4/2 3/75 4E+06 283059 110 برقی 4/8 1402/10/19 0210166/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) 4131390371 کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه اشترینان بروجرد         3301048 #### افشین گودرزی اشترینان                  2340 213
  1238 800 0/43 0/7 4E+06 309336 15 برقی 0/15 1402/08/22 0210142/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری 2222222222 صنعت-صنعت دودانگه‌ بروجرد         3301614 #### محمدرضا گودرزی میرقاسم 2341