چهارشنبه, 22 آبان 1398

 

آمار  چاههای استان  لرستان  تا پایان سال 94

ردیف

نام شهرستان

چاه  نیمه عمیق

کشاورزی

شرب

صنعت

جمع کل

شرب شهری

شرب روستایی

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

1

پلدختر

24

1.87

0

0.00

4

0.27

12

0.15

40

2.29

2

کوهدشت

192

20.15

0

0.00

38

1.14

53

0.58

283

21.87

3

رومشگان

144

8.53

0

0.00

16

0.47

7

0.06

167

9.06

4

خرم آباد

352

26.48

2

0.17

30

1.96

233

3.32

617

31.93

5

سلسله

39

2.66

0

0.00

7

0.32

19

0.22

65

3.20

6

دلفان

133

10.45

0

0.00

21

1.45

44

0.53

198

12.43

7

بروجرد

254

19.64

1

0.04

47

2.05

258

2.67

560

24.40

8

دورود

167

18.54

1

0.02

14

0.41

176

2.09

358

21.05

9

ازنا

115

9.39

0

0.00

35

1.12

123

1.41

273

11.92

10

الیگودرز

169

14.67

0

0.00

36

0.84

219

2.54

424

18.04

11

دوره چگنی

3

0.07

0

0.00

1

0.10

2

0.00

6

0.18

جمع کل

1592

132.44

4

0.23

249

10.11

1146

13.58

2991

156.36

 
کشاورزی:تعداد4572 حلقه با تخلیه625.42 میلیون متر معکب-    شرب شهری:تعداد71 حلقه با تخلیه23 میلیون متر مکعب-  شرب روستایی:تعداد520 حلقه با تخلیه37.2 میلیون متر مکعب-      صنعت:تعداد1583 حلقه با تخلیه33.65 میلیون متر مکعب (جمع کل چاههای:6748 حلقه با تخلیه719.39میلیون متر مکعب) تعداد کل چاههای برقی:3843 حلقه وچاههای دیزلی:2905 حلقه بازدید:5957