چهارشنبه, 22 آبان 1398

خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان (داناب) (18081450000 
 

ردیف

کد زیرخدمت

عنوان زیرخدمت

نهاد ارائه کننده

نحوه دسترسی

1

18051450100 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

2

18051450101

تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

3

18051450102

طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

4

18051450103

تدوین نظام ناجیان آب

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

5

18051450104

ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

  

 بازدید:3279