پنجشنبه, 25 مهر 1398

طرح ساختمان سد مخزنی حوضیان

اهداف طرح :

- تأمین آب زراعی جهت اراضی شهر الیگودرز

- تأمین آب صنعت در شهر الیگودرز

- جلوگیری از خسارات سیلاب

- فراهم نمودن امکانات تفریحی و سیاحتی

—عملیات اجرایی سد مخزنی در سال 1383 آغاز شده است.

—اعتبار مصوب سال 89، 64976 و سال 90 103232 میلیون ریال می باشد.

— سرمایه گذاری انجام شده طرح 306284 میلیون ریال بوده است.

— میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح 250000 می باشد که در صورت تامین اعتبار، طرح در سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

مشخصات فنی طرح :                بدنه سد

 

- طول تاج                                               533 متر

- عرض تاج                                               10 متر

-عرض در پی                                          300 متر

- ارتفاع از کف رودخانه                            5/51 متر

- حجم مخزن                               2/31 میلیون متر مکعب

- حجم تنظیمی                             5/20 میلیون متر مکعب

- نوع سرریز    :                                           آزاد

مشخصات فنی طرح :                سرریز

- طول تاج سرریز                             5/27 متر

-طول شوت سرریز                           256 متر

- دبی عبوری                                   1485 متر مکعب در ثانیهبازدید:3136