چهارشنبه, 22 آبان 1398

                                                                                             

15031451000-تهیه،تدوین،انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب

 

 

ردیف

عنوان زیرخدمت

نهاد ارائه کننده

نحوه دسترسی

1

حفاظت  آبهای زیر مینی (چشمه)

حفاظت  آبهای زیر مینی (نیمه عمیق)

حفاظت  آبهای زیر مینی (عمیق)

حفاظت  آبهای زیر مینی (قنات)

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

2

حفاظت  آبهای سطحی (پرورش ماهی)

حفاظت  آبهای سطحی (موتور تلمبه)

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

3

حفاظت  مهندسی رودخانه

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

4

طرح ها و پروژه ها

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

5

پژوهش و تحقیقات کاربردی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

6

بهره برداری از منابع آب

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

7

نیروگاه های برق آبی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

8

صورت های مالی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

9

مطالعات پایه منابع آب

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

10

تامین منابع مالی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

11

استهلاک اراضی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

12

حقوقی

شرکت آب منطقه ای لرستان

حضوری

  

 

 بازدید:5040