چهارشنبه, 27 شهریور 1398

پروژه‌های طرح احیا را می توان به سه دسته تقسیم کرد:


دسته اول: پروژه‌هایی که منجر به تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌ها می‌شوندکه عبارتند از:
۱- حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی
۲- تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش
۳- تهیه بیلان و و بهنگام سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور


دسته دوم: پروژه‌هایی که نقش کنترل، نظارت و بهره‌برداری از منابع آب زیر زمینی را بر عهده دارند و عبارتند از:
۱-تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی
۲- ساماندهی شرکت‌های حفاری
۳-مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب
۴-ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آنها (وزارت جهاد کشاورزی)
۵-به روز نمودن سند ملی آب (وزارت جهاد کشاورزی)
۶-مطالعات فرو نشست در دشت‌های کشور (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
۷-اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی


دسته سوم:‌ پروژه‌هایی هستند که مستقیماً منجر به ذخیره سازی آب در آبخوان‌ها می‌شود و عبارتند از:
۱-خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی
۲-جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه
۳-تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها
۴-اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب
۵-مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزیبازدید:4369