سه‌شنبه, 25 تیر 1398

مشخصات اعضاء شورای فرهنگی شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت کد ملی تلفن همراه فاکس
1 علی امید سیفی رئیس 4071147431 09161611716 3208060-0661
2 نادر مختاری عضو شورا 4070582266 09169792151 3204003-0661
3 مهدی سجادی عضو شورا 4070206205 09166614715 3204003-0661
4 محمود رضا رحمتی عضو شورا 4071280204 09163161034 3200069-0661
5 داریوش حسن نژاد عضو شورا 4070854975 09166612123 3212007-0661
6 حسن رضا حقی آبی عضو شورا 4188874554 09166670830 3209910-0661
7 یاسر اکبریان عضو شورا 4072824712 09168485684 3237906-0661
8 شیدا برمه زیار عضو شورا 4072225142 09161613066 3219903-0661
9 علی بیرانوند عضو شورا 4071899433 09163604390 320069-0661
10 حمید رضا عباسی بختیاری عضو شورا 4072225819 09163699332 3229908-0661
11 مظفر زیودار عضو شورا 4070324089 09161610224 3219903-0661
12 اعظم عبدل نیا عضو شورا 4070754989 09163987176 3240009-0661
13 فرهاد ظهراب عضو شورا 4072239682 09163605458 3231473-0661
14 حجت اله حسنوند دبیر 4070280316 09166611356 3201471-0661بازدید:4521