پنجشنبه, 29 شهریور 1397
 

 

تاریخ ثبت: 1396/10/17

 

 

 

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

فرم درخواست مربوط به آب زیرزمینی ( چاه)

ویژه ارائه به امورات و دفاتر پیشخوان

نام نام خانوادگی
شماره ثبت تاریخ ثبت شرکت
سمت قانونی شناسه ملی
شماره ملی شماره شناسنامه
شماره کلاسه پرونده             شماره اشتراک
ارگان شماره اقتصادی
شماره تماس  
 
شماره همراه نماینده
شماره وکالتنامه تاریخ وکالتنامه
شماره  دفتر خانه ثبت وکالتنامه کد پستی 10رقمی
آدرس
لیست شرکا
میزان آب مورد تقاضا نام طرح
نوع مالکیت
امور آب شهرستان 

بخش
دهستان

روستا
نوع مصرف

نوع درخواست
 
     
 
امضاء

 

 

 


 

تاریخ ثبت: 1396/10/17