پنجشنبه, 29 شهریور 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدورپروانه حفر چاه عمیق و نمیه عمیق برای کلیه بخش های مصرف 13021446100 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از رودخانه ها با مصرف آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی 13021446120 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته 13021446119 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواستهای آبزی پروری 13021446118 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تامین آب واحدهای صنعتی و خدماتی ازشبکه شرب شهری و روستایی 13021446116 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش گالری/ بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه به جای قنات 13021446108 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: